Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsdesign

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeAORG332
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Siktemålet med dette emnet er å gi deg innsikt i og praktisk røynsle med utforming av forskingsdesign med vekt på samanhengen mellom problemstilling, teoretiske perspektiv, metodisk tilnærming og datagrunnlag.

Emnet skal gi deg praktisk øving i å skrive eit forskingsdesign:

 • formulere forskingsproblem,
 • trekkje inn relevant teori og gjennomgang av litteratur,
 • identifisere relevante datakjelder og datainnsamlingsmetodar,
 • diskutere vilkår for generalisering.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunskaper om:

 • Ulike relevante teoriar og perspektiv som kan vera relevante på eit forskingsfelt
 • Grunnprinsippa for fruktbart vitskapleg design

Ferdigheter

Studenten kan

 • Utvikla eit sjølvstendig forskingsdesign som dannar grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva. Dette inkluderer øving i å formulere forskingsproblem, trekkje inn og nytte relevant teori og gjennomgang av litteratur.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Identifisera relevante datakjelder og metodar for datainnsamling.
 • Kritisk vurdera kjelder, akademisk argumentasjon og bruka referansar.

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar og førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av rettleiingskontrakt via Mitt UiB , til fastsatt frist.

Godkjent utkast til paper og oppmøte på skriveverkstad. Arbeidskravet er gyldig inneverande semester og påfølgjande eksamenssemester. Arbeidskrava må være godkjent før eksamen kan avlegast.

Vurderingsformer

Innlevering av paper 5000 ord (+/-10 %)

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Assessment in teaching semester. Only students who have a valid document of absence will be entitled to take a new exam the following semester. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

studieveileder@aorg.uib.no

Eksamensinformasjon