Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN)

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeAORG613
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Vidareutdanning

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Ujamnt

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Reformer, endringar og læring i organisasjonar kan knytast til ei førestelling om innovasjon. I dette kurset blir fokuset retta mot dei demokratiske utfordringane og innovative alternativa som ligg i framveksten av ulike organisasjons- og styringsformer i kjølvatnet av moderniserings- og fornyingsarbeidet i offentleg sektor.

Den samfunnsstyrande staten, velferdsstaten og forhandlingsstaten har blitt utfordra av nye forståingar av staten si rolle. I dag blir det ofte snakka om reguleringsstaten, nettverksstaten, og fleirnivåstaten. Samtidig blir gode sider ved byråkratiet oppdaga på ny i kjølvatnet av "New Public Management".  Innovasjon må tolkast innanfor ein kontekst av institusjonar som mogleggjer både det at noko kan seiast på førehand og å vera fleksibelt. Slike organisasjons- og styringsformer kan representera moglege organisasjonsmessige nyvinningar.

Læringsutbyte

Deltakaraen skal ved avslutta kurs ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Deltakaren

 • Har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, og teoretiske tilnærmingar innanfor det statsvitskaplege fagområdet knytt til organisasjon, demokrati og innovasjon.
 • Har kjennskap til korleis organisasjonsformer og prosessar kan tolkast i lys av statsvitskaplege grunnomgrep og innsikt knytt til demokrati, makt og politikk.
 • Har forståing for korleis statsvitskap, demokratiteori og organisasjonsteori er eit alternativ til den økonomisk-instrumentelle forståinga av innovasjonar i samfunnslivet og omstilling i offentleg sektor, særleg gjennom eit omgrep om "governance".
 • Har innsikt i demokratiske utfordringar og innovasjonspotensiale som ligg i framveksten av alternative organisasjons- og styringsformer i kjølvatnet av moderniserings- og fornyingsarbeidet i offentleg sektor.
 • Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet, og kan oppdatera denne kunnskapen.

Ferdigheter

Deltakaren

 • Kan gjennomføra analysar med utgangspunkt i sentrale problemstillingar og teoretiske perspektiv i ulike tilnærmingar til studiet av governance.
 • Kan finna, vurdera, og vera kritisk til informasjon og ulike teoretiske perspektiv og framstilla dette slik at det kastar lys over ei problemstilling, og kan bidra med sjølvstendig tenking og kreativitet i løysing av konkrete organisasjonsproblem.
 • Kan reflektera over eiga fagleg utøving og justera denne under fagleg rettleiing.
 • Skal kjenna til og kunna diskutera forvaltingspolitiske og organisatoriske idear og konsept, samt vilkåra for nytenking og innovasjonsprosessar i offentleg sektor i ein demokratisk kontekst.

Generell kompetanse

Deltakaren

 • Kan vera kritisk til ulike teoretiske perspektiv, og utvisa sjølvstendig tenking og kreativitet i løysinga av konkrete organisasjonsproblem.
 • Har utvikla gode grep for effektiv læring både gjennom sjølvstendig arbeid og i samarbeid med andre.
 • Kan planleggja og gjennomføra analytiske arbeidsoppgåver som strekkjer seg over tid innanfor gitte krav og faglege problemstillingar.
 • Har auke evna si til å sortera og vurdera informasjon og kunnskap på ein kritisk måte.
 • Kan formidla sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg, og kan utveksla synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god organisasjons- og prosessforståing.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

 • AORG 602 Organisering, læring og endring ("OLE") - 15 studiepoeng
 • AORG 607 Forvaltningspolitikk - 15 studiepoeng

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Deltakere som tidligere har tatt eksamen i AORG602 - OLE og/eller AORG607 - Forvaltningspolitikk får tilbud om å søke på kurset "Organisasjon, demokrati og innovasjon" (ODIN). Tidligere deltakere fra OLE og Forvaltningspolitikk slipper nå å dokumentere og sende inn vedlegg.

Spørsmål om finansiering og søknad til LO Stat kan rettes til Mona Fagerheim, tlf. 47 27 21 78.

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset er fordelt på 6 samlingar samt jobbing på nettet og gruppearbeid.

 • Fysisk arena (førelesingar, fagleg dialog, gruppe/individuelt arbeid, rettleiing) - 6 samlingar x 3 dagar.
 • Nettarena - faglege aktivitetar (debatt og oppgåve) og rettleiing av oppgåver på internett.

Heimeeksamen blir utlevert på siste samling.

Kurset er godkjent som et OU-kurs (Opplysnings- og utviklingsfondet), går over to semestre og gir 30 studiepoeng. Kurset er fordelt på seks samlinger samt jobbing på nettet og gruppearbeid. Kursplan gir mer informasjon om målgruppe, innhold og organisering.

Tidlegare deltakarar på Forvaltningspolitikk (AORG 607) slepp nå å dokumentera og senda inn vedlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna gå opp til eksamen må deltakaraene ha levert inn to godkjende debattinnlegg og to godkjende oppgåver. Deltakarane må sjølve velja under kva tema dei skal skriva debattinnlegg og oppgåve. Dei tema som blir valde for debattinnlegg kan det ikkje skrivast oppgåve innanfor, og motsett. Moglege oppgåver vil bli oppgitt, men deltakarane kan også sjølve fastsetja tema i samråd med fagansvarleg. Siktemålet med krava er at deltakarane skal få trening i å bruka faget, og dermed visa at dei kan nytta dei perspektiva og omgrepa som er knytt til kurstilbodet. Oppgåvene skal leverast individuelt, og ha eit omfang på 3500 ord (+/- 10 %) I samanheng med oppgåvene skal deltakarene sjølv velja ut delar av litteraturen og leggja denne opp som sjølvvald pensum. Det sjølvvalde pensumet skal vera på om lag 150 sider og må godkjennast av fagansvarleg/rettleiar før eksamen.

Vurderingsformer

Kurstilbodet blir avslutta med eksamen i form av ei 4 vekers heimeoppgåve på 6.000 ord (+/- 10 %).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Ujamnt. Siste vurdering i emnet våren 2021.

Litteraturliste

Kurstilbodet er basert på at studentane har tilgang på PC med internett. Elementær kjennskap til bruk av PC blir føresett.

Emneevaluering

Kurset blir kontinuerleg evaluert i slutten av kvar samling av studentar og faglærarar, men det blir lagt særleg vekt på evaluering under siste samling.

Programansvarleg

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Kontakt

Fagansvarleg ved instituttet: Professor Per Lægreid

Prosjektkoordinator og kontaktperson: Førsteamanuensis Dag Runar Jacobsen, Dag.Jacobsen@aorg.uib.no