Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i arkeologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeARK100
 • Talet på semester1
 • SpråkTil vanleg norsk eller eit anna skandinavisk språk. Undervisning på engelsk kan førekomme.  
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje ei innføring i:

1) arkeologifaget

2) fagets nøkkelomgrep

2) fagets vitskapsteoretiske utvikling og bruk av ulike metodar

3) kunnskapsproduksjon i arkeologifaget

5) arkeologifagets relaterte disiplinar og korleis desse vert nytta

6) forvaltning av kulturminner i ulike periodar og regionar

Emnet gir ei innføring i arkeologifaget og relaterte disiplinar. Eit hovudtrekk i kurset er å gje innsikt i kva arkeologi er, og vise ulike tilnærmingar til faget og disiplinen. Studentane får innsikt i korleis faget har utvikla seg, på bakgrunn av sentrale vitskapsteoretiske strømmingar, faghistorie, grunnleggjande metodiske prinsipp og kritisk tenking. Emnet vil og innehalde ein ekskursjon til kulturminne frå ulike periodar i Bergensregionen.

ARK100 inngår ikkje i ei spesialisering i arkeologi, men vert tilrådd for dei som vil spesialisere seg i arkeologi.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten oppnådd følgjande: Kunnskap

 • Studenten har kunnskap om fagets utvikling knytt opp mot teoretisk og metodisk utvikling.
 • Kjennskap til grunnleggjande omgrep innanfor arkeologifaget og korleis desse har utvikla seg.
 • Generell kunnskap om ulike typar kulturminne, lokaliseringa deira og forvaltning.

Ferdigheiter

 • Studenten har evne til å vurdere og å setje seg inn i generelle faglege tekstar både på skandinaviske språk og engelsk, samt evne til å kunne skrive korte resonnerande tekstar.

Generell kompetanse

 • Studenten kan vurdere og samanfatte informasjon henta frå ulike kjelder og sett frå ulike synsstadar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt ca 8-10 forelesingar. I tillegg til forelesingar som skal tene til å utdjupe og utfylle pensum vert det, dersom ressursane tillét det, organisert kollokviegrupper.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Fire timars skoleeksamen. Svaret skal ha eit omfang på inntil 1500 ord. 

Av smittevernomsyn er vurderingsforma hausten 2021 endra til fire timars skriftleg eksamen heimefrå, med 1 time teknisk tilleggstid.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta vurderinga greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 800-1000 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluera faget.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  19.11.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  05.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen