Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i arkeologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje ei innføring i:

1) arkeologifaget

2) fagets nøkkelomgrep

2) fagets vitskapsteoretiske utvikling og bruk av ulike metodar

3) kunnskapsproduksjon i arkeologifaget

5) arkeologifagets relaterte disiplinar og korleis desse vert nytta

6) forvaltning av kulturminner i ulike periodar og regionar


Emnet gir ei innføring i arkeologifaget og relaterte disiplinar. Eit hovudtrekk i kurset er å gje innsikt i kva arkeologi er, og vise ulike tilnærmingar til faget og disiplinen. Studentane får innsikt i korleis faget har utvikla seg, på bakgrunn av sentrale vitskapsteoretiske strømmingar, faghistorie, grunnleggjande metodiske prinsipp og kritisk tenking. Emnet vil og innehalde ein ekskursjon til kulturminne frå ulike periodar i Bergensregionen.

ARK100 inngår ikkje i ei spesialisering i arkeologi, men vert tilrådd for dei som vil spesialisere seg i arkeologi.

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskap

 • Studenten har kunnskap om fagets utvikling knytt opp mot teoretisk og metodisk utvikling.
 • Kjennskap til grunnleggjande omgrep innanfor arkeologifaget og korleis desse har utvikla seg.
 • Generell kunnskap om ulike typar kulturminne, lokaliseringa deira og forvaltning.


Ferdigheiter

 • Studenten har evne til å vurdere og å setje seg inn i generelle faglege tekstar både på skandinaviske språk og engelsk, samt evne til å kunne skrive korte resonnerande tekstar.

Generell kompetanse

 • Studenten kan vurdere og samanfatte informasjon henta frå ulike kjelder og sett frå ulike synsstadar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt ca 8-10 forelesingar. I tillegg til forelesingar som skal tene til å utdjupe og utfylle pensum vert det, dersom ressursane tillét det, organisert kollokviegrupper.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Fire timars skoleeksamen.
Av smittevernomsyn er vurderingsforma våren 2021 endra til fire timars skriftleg eksamen heimefrå, med 1 time teknisk tilleggstid.

Karakterskala

Det vert nytta vurderinga greidd/ikkje greidd.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 800-1000 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluera faget.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  11.02.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  02.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen