Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Feltarkeologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeARK200
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk og engelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår (emnet blir tilbydd kvar vår, såframt ressursane tillet det)

Emnet tilbys ikke våren 2022.

Undervisningsstad

Ved UiB/på arkeologisk feltarbeid

Mål og innhald

Studenten skal få fordjupa kunnskapar om praktisk gjennomføring av arkeologisk feltarbeid. Undervisninga begynner med innsikt i utgravingsprosessen, med ein introduksjon til metodar, teknikkar og rapportkrav. Feltopplæringa i utgravingsmetodar gir introduksjon til digital og manuell oppmåling av felt, ulike utgravingsmetodar, innsamling av funn, prøvetaking, sikring av funn i felt, plan- og profilteikning og verbal dokumentasjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om grunnleggjande arkeologisk feltarbeid og dokumentasjon.

Ferdigheiter

Studenten har innsikt i korleis ein går fram under arkeologiske registreringar, korleis ein grev ut, samlar inn funn og prøver, og dokumenterer funn, strukturar og anlegg.

Generell kompetanse

Studenten har generell innsikt i emnet og røynsle med arkeologisk praksis, og korleis resultata frå registreringar og utgravingar skal systematiserast og omsetjast i kunnskap.

Krav til forkunnskapar

ARK100 og ARK110.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er for studentar tekne opp på bachelorprogram i arkeologi ved AHKR, som har fullført ARK100 og ARK110. Emnet har begrensa antall plassar. Dersom det er fleire søkjarar enn plassar, vil søkjarane prioriterast etter antal studiepoeng i arkeologi. Opptak til emnet skjer etter søknad på StudentWeb. 

Emnet er ikkje obligatorisk i ein bachelorgrad i arkeologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er delt mellom teoretisk og praktisk opplæring. Den praktiske opplæringa går føre seg under eit arkeologisk feltarbeid (ei veke) og på campus.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på forkurset og feltarbeidet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Rapport frå feltarbeidet på 2000 - 2500 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Studentane er tilrådd å nytte pensumlitteraturen og rapportmal.

Karakterskala

Greidd / ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår. Det er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumliste. Pensum er omlag 300 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 1.januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for bachelorprogram i arkeologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

AHKR har ansvar for fagleg innhald i emnet.

Administrativt ansvarleg

AHKR har det administrative ansvaret for emnet.