Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Arkeologisk praksis: praksisprosjekt

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår/haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er ei utdjuping av eit sjølvald praktisk tema, som kan knyttas til bacheloroppgåva. I dette spesialemnet skal studenten skrive ein kort rapport om eit rettleia forskingsprosjekt eller ei praktisk erfaring (utgraving, internship/hospitering eller liknande) studenten har organisert sjølv.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har nødvendige kunnskapar innan aktiviteten som er vald

Ferdigheitar

Studenten

 • kan organisere eiga deltaking i ein praktisk aktivitet
 • kan oppsummera sine funn i ein strukturert vitskapleg rapport

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvide praktiske- og forskingsferdigheitar, og nytte denne innsikta i utarbeiding av ein rapport.

Krav til forkunnskapar

Studenten har fullført alle emna på 100-nivå i  i ein spesialisering arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på bachelorprogrammet i arkeologi ved AHKR. Emnet er valfritt.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing omkring tema og gjennomføring, inntil 2 timer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen består av ei oppgåve på om lag 1500 ord. Oppgåva skal ha form som ein vitskapleg rapport.

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår/haust

Litteraturliste

Litteraturlista er på om lag 500 sider. Litteraturlista for våren skal vere klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Undervisninga vert jamleg evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.12.2022, 13:00
  Trekkfrist
  01.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen