Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Teori og metode i arkeologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er obligatorisk i ein bachelorgrad i arkeologi.

Læringsmål

Emnet tek sikte på å gi oversikt over sentrale tema innan arkeologisk teori- og metodedebatt og arkeologisk faghistorie, med oversyn over karakteristiske trekk ved ulike fagretningar over tid.

Fagleg innhald
Emnet omhandlar det teoretiske og metodiske grunnlaget for å kunne tolke dei materielle spora frå fortida. Det er lagt vekt på at studentane gjennom generell innsikt i teori og metode skal få ei betre forståing av viktige tema og problemstillingar og ta stilling til korleis dette er framstilt i arkeologisk litteratur. Døme på slike tema er samfunnsorganisasjon, byutvikling, landskap og romlege strukturar, kombinasjon av arkeologi og tekst, sosial identitet/kjønn, etnisitet og religion/rituelle aktivitetar. Den teoretisk-metodiske bakgrunnen gir eit viktig grunnlag for ARK250.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om sentrale teorier og metodar nytta i arkeologisk forskning
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor arkeologi
 • kan oppdatere sin kunnskap innanfor faget
 • kjenner til arkeologi si utvikling, historie, tradisjoner, eigenart og plass i samfunnet
 • har god innsikt i det teoretiske og metodiske grunnlaget som faget bygger på

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan nytte fagleg kunnskap på teoretiske og metodiske problemstillingar og gjere greie for vala sine
 • kan reflektere over val av ulike teoretiske og metodiske tilnærmingar på grunnlag av eit arkeologisk materiale
 • kan finne, vurdere og henvise til teoretiske og metodisk litteratur og knytte dette til ein problemstilling
 • kan nytte fagleg teori og metode som er relevant for forskinga
 • kan problematisere og nytte relevant fagterminologi og drøfte teoretiske og metodiske framstillingar, og kan gjere sjølvstendige vurderingar


Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar i arkeologisk teori og metode
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og i gruppe i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kan presentere sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor teori og metode i arkeologi
 • kan setje seg inn i ein omfattande faglitteratur, kan formidle kunnskap og synspunkt derifrå, og kan gjere eigne vurderingar i skriftlege arbeid.

Krav til forkunnskapar

 Alle emna på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Fullt fagleg overlapp med ARK201.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er lagt opp som forelesingar og vert berre gitt i vårsemesteret. Normalt 8-10 forelesingar/seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

5 dagars heimeeksamen. Heimeeksamen skal ha eit omfang på 3000 ord.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister. Pensum er omlag 1200 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluere emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.03.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.03.2021, 13:00
  Trekkfrist
  22.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen