Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordjuping i arkeologisk teori og metode (1)

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår. Emnet vert tilbode uregelmessig.

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje studentane fordjuping i arkeologisk teori og metode. Når ressursane tillét det, tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema. Fordjupingstema varierer avhengig av aktuell forsking og tilgjengelege undervisningskrefter.  For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har innsikt i det empiriske, teoretiske og metodiske grunnlaget for det valde fordjupingstemaet
 • har god kunnskap og innsikt i det valde fordjupingstemaet.

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan nytte fagleg kunnskap på metodiske og teoretiske problemstillingar og gjere greie for vala sine innanfor emnet.  
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing.
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til ei problemstilling.
 • har røynsle med å vurdere sentrale teoretiske og metodiske problem innom det valde fordjupingstemaet på grunnlag av arkeologisk materiale
 • kan nytte faglege verktøy, teknikker og uttrykksformer som er relevant for det aktuelle temaet.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar knytt til teoretiske og metodiske problem.
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innan fordjupingstemaet 
 • kan delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innan fordjupingstemaet
 • har røynsle med å vurdere teoretisk og metodisk fagstoff innan det valde fordjupingstemaet.
 • kan setje seg inn i ein omfattande faglitteratur, formidle kunnskap og synspunkt derifrå, og gjere eigne vurderingar i skriftlege arbeid.

Krav til forkunnskapar

60 studiepoeng på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere bestått. 

Tilrådde forkunnskapar

God kunnskap i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 4-6 forelesingar/seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % deltaking på undervisninga er obligatorisk. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

3 dagars heimeeksamen på om lag 1500 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste på om lag 500 sider. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.10.2022, 13:00
  Trekkfrist
  19.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen