Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve i arkeologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Undervisningssemester

Haust / vår.

Undervisningsstad

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å øve studentane med å arbeida med arkeologiske problemstillingar med integrert bruk av teori og metode.

Sjå temaomtale her:

https://www.uib.no/fag/arkeologi/118124/temaomtale-ark250

Læringsutbyte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgjande:

Kunnskap
Kjennskap til og innsikt i eit avgrensa emne innan arkeologifaget, og røynsle med å arbeide sjølvstendig ut frå arkeologiske problemstillingar.


Ferdigheiter
Røynsle i å arbeide sjølvstendig med arkeologiske problemstillingar: formulere problem, avgrense stoff, finne fram relevant litteratur og diskutere og vurdere litteratur i høve til oppsette problemstillingar og relevante metodiske og teoretiske perspektiv.


Generell kompetanse
Røynsle med å arbeide sjølvstendig med akademiske tekstar.

Krav til forkunnskapar

Alle emna på 100-nivå i arkeologi eller tilsvarande må vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av skrivekurs og rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på skrivekurs og rettleiing er obligatorisk.

Vurderingsformer

Studentane skal skriva ei semesteroppgåve på om lag 15 sider, 6000 ord, med individuell rettleiing. Tema for oppgåva blir valt av studenten i samråd med rettleiar, og kan vere ein studie av ein periode eller eit område, eventuelt begge delar. Tema kan også gå på tvers av periodar eller område. Eksamen består av vurdering av den skriftlege oppgåva.

Obligatoriske aktivitetar må vere gjennomførde for å gå opp til eksamen. Det vert avvikla eksamen kvart semester.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er ikkje bestått.

Litteraturliste

Litteratur er i hovudsak sjølvvalt, men i tråd med rettleiar. Denne litteraturen er grunnlaget for skriving av bacheloroppgåva og bør vere satt saman av om lag 1500 sider. Dette skal reflekterast i litteraturlista til oppgåva.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli inviterte til å evaluere emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.05.2021, 13:00
  Trekkfrist
  06.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen