Hjem
Studentsider
Masteremne

Prosjektskildring

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeARK303
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk / engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust / vår Undervisninga vert avslutta med obligatorisk presentasjon av prosjektskildringa ved semesterslutt. Endeleg innlevering av prosjektskildring (vurdering) skjer i det påfølgjande semesteret.

Levering av prosjektskildringa har frist 15. februar for vårsemesteret og 15.september for haustsemesteret. 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å førebu studenten til å arbeide med sjølvstendig forsking. Studenten skal utarbeide ei prosjektskildring som gjer greie for den planlagde masteroppgåva med omsyn til problemstilling, teoretisk og metodisk orientering, litteratur og empirisk materiale. Emnet er obligatorisk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskapar om sjangeren prosjektskildring og er førebudd til å arbeide med masteroppgåva.

Ferdigheiter

Studenten kan avgrense eit forskingsprosjekt og gjere bruk av individuell rettleiing.

Generell kompetanse

Studenten kan formulere ein plan for eit arkeologisk forskingsprosjekt.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterstudiet i arkeologi ved AHKR. 

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing inntil 4 timer, forelesingar og masterseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av prosjektskildringa på masterseminar før endelig innlevering.

Vurderingsformer

Prosjektskildring på om lag 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Haust / vår

Litteraturliste

Litteraturliste til prosjektskildringa vert utarbeid i samarbeid med rettleiar.

Emneevaluering

Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for masterprogrammet i arkeologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  12.01.2023, 13:00
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen