Hjem
Studentsider
Masteremne

Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeARK304
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet er ei utdjuping av temaet for masteroppgåva. I dette spesialemnet skal studenten skrive ei oppgåve i artikkelform som er relevant for temaet i masteroppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse: KunnskapStudenten¿

 • har nødvendige kunnskapar innan spesialemnet som er valt.

FerdigheiterStudenten¿

 • kan meistre relevante faglege omgrep knytte til spesialemnet.

Generell kompetanseStudenten¿

 • har vist evne til å sette seg inn i relevant litteratur og bruke denne innsikta på ved å skrive ei oppgåve i artikkelform.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterprogrammet i arkeologi ved AHKR. Emnet er valfritt.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing omkring tema og litteratur, inntil 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Ingen

Vurderingsformer

Eksamen består av ei oppgåve på om lag 3o00 ord. Oppgåva skal ha form som ein vitskapleg artikkel.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Vår / haustDet blir tilbydd eksamen i påfølgjande undervisningsfrie semester for studentar som har fått godkjend obligatoriske arbeidskrav i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Oppgåva baseres på minimum 1000 sider litteratur. 

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Trekkfrist
  23.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen