Hjem
Studentsider
Masteremne

Teori og metode

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeARK305
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk dersom det er engelskspråklege studentar på kurset.
 • Ressursar

Main content

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet tek føre seg sentrale teoriar og metodar: Typologi, klassifikasjon, romleg distribusjon, der det vert lagt vekt på kategorisering og teoretiske forståingar for å handtere variasjon og romleg distribusjon, m.a. med bruk av naturvitskapleg metodar, samfunnsteoretiske og historiske analogiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:


Kunnskap
Studenten¿

 • har kunnskap om grunnleggjande teoretiske og metodiske tilnærmingar i arkeologifaget.


Ferdigheiter
Studenten¿

 • har ferdigheiter i å bruke dei arkeologiske teoriane og metodane i høve til konkret arkeologisk materiale.


Generell kompetanse
Studenten¿

 • har generell kompetanse i arkeologifaget sitt teori- og metodegrunnlag.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterprogrammet i arkeologi ved AHKR. Emnet er obligatorisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer som førelesingar og workshops (verkstader).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er eit krav at studentane møter opp på 70% av undervisningstimane.

Vurderingsformer

Eksamen er ei fem dagars heimeeksamen på maksimalt 3500 ord. Obligatoriske aktivitetar må vera gjennomførte før studenten kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust / vår

Det blir tilbydd eksamen i påfølgjande undervisningsfrie semester for studentar som har fått godkjend obligatoriske arbeidskrav i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Felles pensum på minimum 1000 sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.03.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.03.2021, 13:00
  Trekkfrist
  15.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen