Hjem
Studentsider
Masteremne

Teori og metode

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeARK305
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk dersom det er engelskspråklege studentar på kurset.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet tek føre seg sentrale teoriar og metodar: Typologi, klassifikasjon, romleg distribusjon, der det vert lagt vekt på kategorisering og teoretiske forståingar for å handtere variasjon og romleg distribusjon, m.a. med bruk av naturvitskapleg metodar, samfunnsteoretiske og historiske analogiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten

 • har kunnskap om grunnleggjande teoretiske og metodiske tilnærmingar i arkeologifaget.

Ferdigheiter Studenten

 • har ferdigheiter i å bruke dei arkeologiske teoriane og metodane i høve til konkret arkeologisk materiale.

Generell kompetanse Studenten

 • har generell kompetanse i arkeologifaget sitt teori- og metodegrunnlag.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tekne opp på masterprogrammet i arkeologi ved AHKR. Emnet er obligatorisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer som førelesingar og workshops (verkstader).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er eit krav at studentane møter opp på 70 prosent av undervisninga.

Vurderingsformer

Eksamen er ei fem dagars heimeeksamen på om lag 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust / vår

Det blir tilbydd eksamen i påfølgjande undervisningsfrie semester for studentar som har fått godkjend obligatoriske arbeidskrav i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Felles pensum på minimum 1000 sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.03.2023, 13:00
  Trekkfrist
  13.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen