Hjem
Studentsider
Masteremne

Kulturminne og forvalting

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeARK308
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / Engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Ved UiB/ekskursjonar

Mål og innhald

Studentane skal få: (1) god kunnskap om kulturminne, (2) studere faktiske kulturminne frå ulike periodar, og innsikt i skjøtsel av desse (3) innsikt i lovrelatert vern/forvaltning og sjå det i lys av verneteori og verneideologi (4) delegasjon av oppgåver i det offentlege forvaltingsapparatet, (5) innsikt i korleis ein formidlar fagkunnskapen til eit allment publikum og (6) røynsle med å arbeide i grupper.

Studiet er bygd opp kring dei sentrale elementa - natur, kultur og forvaltninga av kulturminne og kulturlandskap og formidling av kunnskapen om kulturminna. Emnet tar opp tilhøvet mellom menneske og dei landskap dei levde i førhistorisk tid og mellomalder. Emnet femner om teori som tek opp omgrep og ulike synsmåtar på landskap og dessutan empiri kring landskap og kulturminne frå både jeger-sankarsamfunn, tidlige jordbrukssamfunn og frå jarnalder og mellomalder. Ein tek også opp korleis fagkunnskapen om desse emna skal formidlast til eit allment publikum.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne/vise følgjande:

Kunnskap

Studenten skal få fordjupa kunnskapar om kulturminne i høve til landskap frå ulike periodar, kunnskap om lovrelatert vern/forvaltning og delegering av forvaltingsoppgåver i det offentlege. Studenten skal lære å sjå dette i lys av verneteori og verneideologi og få kunnskap om korleis ein formidlar fagkunnskapen.

FerdigheiterStudenten skal ha innsikt i den politiske og praktiske bakgrunnen for kulturminneloven og korleis den vert praktisert i dag, innsikt i ulike verneteoriar og ideologiar og bruk av ulike formidlingsmetodar.

Generell kompetanseStudenten har generell innsikt i emnet, har røynsle med analyse av kulturminne, har røynsle med formidling av kunnskapen til eit ålment publikum, og røynsle med å arbeide i grupper.

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, utover opptak til masterprogrammet i arkeologi.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i arkeologi.

Studiepoengsreduksjon

Fagleg overlapp med ARK302. Kombinasjon av ARK302 og ARK308 vil føre til ein studiepoengreduksjon på 10 studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er teke opp på masterstudiet i arkeologi ved AHKR. Emnet er obligatorisk. Andre masterstudentar ved Det humanistiske fakultet kan søke om å få ta emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsforma består av førelesningar, seminarer, ekskursjonar og gruppearbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er eit krav at studentane møter på 70 prosent av undervisninga. Deltaking på ekskursjonane er obligatorisk. Det er og obligatorisk med ein munnleg presentasjon i gruppe (10-15 minutt) av ei oppgåve knytt til ekskursjonane.

Ekskursjonane er kostnadsfrie, men studentane må sjølve ta med mat og drikke.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

5 dagars heimeeksamen på om lag 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle

Karakterskala

I vurderinga av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F (der F er stryk)

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste. Pensum er omlag 1000 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 1.januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga vil med jamne mellomrom bli evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har ansvar for fagleg innhald, oppbygging og kvalitet på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.03.2023, 13:00
  Trekkfrist
  20.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen