Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstpraksis 1 - introduksjon

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

Emnet har som mål å stimulere til en nysgjerrig tilnærming til egen praksis. Med utgangspunkt i egne prosjekt, vil studenten bli introdusert for ulike metoder og strategier for å arbeide selvstendig i kunstneriske praksis.

I emnet vil studenten også ha gjennomganger og gruppediskusjoner knyttet til etiske og juridiske problemstillinger. Hensikten er å gjøre studenten oppmerksom på (blind)soner i eget kunstnerskap med innvirkning på andre, slik som for eksempel: åndsverk, kildebruk og plagiat, kreditering, samtykke, personvern, ytringsfrihet og andre aktuelle etiske problemstillinger i kunstfeltet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kjennskap til ulike praksiser i kunstfeltet
 • Ha kjennskap til kunstinstitusjonenes betydning for profesjonell kunstnerisk praksis
 • Har kjennskap til etiske problemstillinger relevant for egen skapende prosess
 • Ha kjennskap til grunnleggende ideer og konsepter i kunstfeltet.

Ferdigheter

 • Utføre kunstneriske eksperimenter
 • Bruke kunstneriske verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer
 • Reflektere over kunstnerisk erfaringskunnskap og faglig sammenheng.

Generell kompetanse

 • Påbegynt egen praksis
 • Identifisere egen og andres kunstpraksis
 • Styre egen læringsprosess under veiledning
 • Lære seg å identifisere etiske problemstillinger i egen praksis
 • Et aktiv forhold til dominante føringer i kunstneriske praksis.

Krav til studierett

Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring.

Veiledning foregår både individuelt og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Selvstyrte arbeidsprosesser er særlig vektlagt, men studenten kan også ha undervisningsformer slik som forelesninger, presentasjoner, seminar, teknikk- og metodeøvelser, i tillegg til veiledning og gruppediskusjoner.

I dette emnet planlegges også studietur. Noe egenbetaling må påberegnes.

I starten av semesteret leverer studenten en individuell plan for planlagte studieaktiviteter knyttet til utvikling av egen kunstnerisk praksis/prosjekt. Studieaktivitene må knyttes til læringsmålene i emnet og skal godkjennes av hovedveileder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte ved semesterstart.
 • Minimum 3 veiledninger med hovedveileder, individuelt eller i gruppe.
 • Innlevering av individuell semesterplan i starten av semesteret, til frister gitt av instituttet. Semesterplanen skal være godkjent av hovedveileder.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport; en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.
 • Muntlig semestervurdering skjer i form av en 45 minutters samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Individuell semesterrapport
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Semesterrapport.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med studierettleiar: studieveileder.kmd@uib.no eller ring +47 55 58 300.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 12:00
  Trekkfrist
  14.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen