Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstpraksis 3

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

I dette semesteret skal studenten utvikle selvstendighet og fortsette fordypningen i egen praksis. Studenten vil bli bedt om å vise og bruke en bredde av kunstfaglige verktøy og metoder. I dette emnet vil studenten lære å kontekstualisere arbeidene sine. Praksisen skal ses i relasjon til samtidskunst.

Emnet vil gi innføring i noen sider ved prosjekthåndtering. Dette kan strekke seg fra juridiske og etiske problemstillinger, digital tilstedeværelse, dokumentasjon og pressehåndtering. Studenten skal arbeide med egen artist statement som skal inkluderes i en digital visning/formidling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Videreutvikle konseptuelle ferdigheter
 • Innhente og erverve relevant kunnskap fra eksterne kilder og ressurser
 • Reflektere muntlig og skriftlig over faglige problemstillinger knyttet til studentens kunstneriske prosess.

Ferdigheter

 • Anvende tilgjengelige faglige ressurser; kunstneriske, metodiske og tekniske til fordypning i eget arbeid
 • Presentere eget arbeid med utgangspunkt i forståelse for hvordan ulike presentasjonsformer påvirker innhold og mening.

Generell kompetanse

 • Arbeide selvstendig og anvende relevante arbeidsstrategier
 • Planlegge og utvikle en selvstyrt kunstnerisk praksis
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskapar

Bestått ART110 "Kunstpraksis 2"

Tilrådde forkunnskapar

REF100, REF110 og emner frå metode/medium-emnegruppen.

Krav til studierett

Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring.

Veiledning foregår både individuelt og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Selvstyrte arbeidsprosesser er særlig vektlagt, men studenten kan også ha undervisningsformer slik som forelesninger, presentasjoner, seminar, teknikk- og metodeøvelser, i tillegg til veiledning og gruppediskusjoner. Felles gjennomganger hvor studentenes arbeider blir presentert og diskutert vil gjennomføres med faglig tilbakemelding og veiledning.

I starten av semesteret leverer studenten en individuell plan for planlagte studieaktiviteter knyttet til utvikling av egen kunstnerisk praksis/prosjekt. Studieaktivitene må knyttes til læringsmålene i emnet og skal godkjennes av hovedveileder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte ved semesterstart.
 • Minimum 3 veiledninger med hovedveileder, individuelt eller i gruppe.
 • Innlevering av artist statement.
 • Innlevering av individuell semesterplan i starten av semesteret, til frister gitt av instituttet. Semesterplanen skal være godkjent av hovedveileder.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport; en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.
 • Muntlig semestervurdering skjer i form av en 45 minutters samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Individuell semesterrapport
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Individuelt bidrag til digital visning.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med studierettleiar: studieveileder.kmd@uib.no eller ring +47 55 58 300.

Eksamensinformasjon