Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstpraksis 4

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeART210
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

I dette semesteret skal studenten utvikle selvstendighet og identifisere kunstneriske problemstillinger gjennom ferdigstillelse av prosjekt/kunstneriske arbeid. Emnet formidler forståing for studentens egne kunstneriske praksis opp mot aktuelle, etiske problemstillinger.

Studenten vil arbeide videre med prosjekthåndtering hvor prosess fra start til avslutning belyses. Dette innbefatter utvikling, planlegging, beskrivelse, søknadsskriving, utprøving, gjennomføring og evaluering. I tillegg vil emnet inneholde dokumentasjon av eget kunstnerisk praksis/verk, publiseringsformater og portfolio.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Vurdere egen kunstnerisk praksis i lys av kunnskap om samtidige og/eller historiske kunstpraksiser
 • Identifisere sammenhenger mellom kunstneriske prosesser og idéer.

Ferdigheter

 • Gjennomføre og presentere en kunstnerisk produksjon som reflekterer idéer og intensjoner
 • Dokumentere og kommunisere egen kunstpraksis.

Generell kompetanse

 • Organisere faglige/kunstneriske og/eller offentlige aktiviteter.

Krav til forkunnskapar

Bestått ART200 "Kunstpraksis 3".

Tilrådde forkunnskapar

REF100, REF110, REF200 og valemner frå Fakultet for kunst, musikk og design.

Krav til studierett

Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring. Veiledning er både individuell og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Selvstyrte arbeidsprosesser er særlig vektlagt. I kunstpraksis 2 vektelegges i tillegg seminardiskusjoner og visning av kunstneriske resultater. Undervisningen kan også bestå av forelesninger, presentasjoner, seminar, teknikk- og metodeøvelser, i tillegg til veiledning og gruppediskusjoner.

Studenten skal delta i felles seminae og ferdigstille et prosjekt/arbeider som presenteres i gruppe- og/eller individuell veiledning. I denne forbindelse skal studenten levere prosjektskisse.

I starten av semesteret leverer studenten en individuell plan for planlagte studieaktiviteter knyttet til utvikling av egen kunstnerisk praksis/prosjekt. Studieaktivitene må knyttes til læringsmålene i emnet og skal godkjennes av hovedveileder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte ved semesterstart.
 • Minimum 4 veiledninger med hovedveileder, individuelt eller i gruppe.
 • Innlevering av prosjektskisse.
 • Innlevering av individuell semesterplan i starten av semesteret, til frister gitt av instituttet. Semesterplanen skal være godkjent av hovedveileder.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport; en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.
 • Muntlig semestervurdering skjer i form av en 45 minutters samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Individuell semesterrapport
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Deltagelse i seminar og presentasjon av prosjekt/kunstnerisk arbeid.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med studierettleiar: studieveileder.kmd@uib.no eller ring +47 55 58 300.