Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstpraksis 5

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

I femte semester arbeider studentene med å videreutvikle eget uttrykk og kunstnerskap gjennom mestring og styring av kunstneriske prosesser. Dette innebærer at studenten utvikler praksis og skriftlig artikulering i et parallelt løp.

Studenten må konkretisere prosjektbeskrivelsen frem mot endelig eksamensprosjekt, samt påbegynne artist statement og dokumentasjon til årgangspublikasjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Analysere kompleksiteten i kunstneriske prosesser.
 • Utforske og reflektere over betydningen til materialer, medier og prosesser i egen kunstnerisk praksis

Ferdigheter

 • Anvende relevante metoder for gjennomføring av eget arbeid på profesjonelt nivå
 • Dokumentere fordypning innen et avgrenset kunstnerisk interesseområde, konseptuelt og/eller teknisk.
 • Skrive en sammenhengende tekst som understøtter egen kunstnerisk praksis

Generell kompetanse:

 • Kan forholde seg til ulike kunstneriske kontekster og tradisjoner.
 • Kan reflektere og kommentere egen og andres kunstneriske produksjon.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: ART210 "Kunstpraksis 4"

Tilrådde forkunnskapar

REF100, REF110, REF200 og valemner frå Fakultet for kunst, musikk og design.

Krav til studierett

Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

Femte semester representerer en intensiv utforskningsperiode som leder frem til gjennomføringen av et større, selvstendig eksamensprosjekt i sjette semester. I dette emnet blir det også lagt vekt på tekniske, materialbaserte og konseptuelle tilnærminger til det å etablere egen kunstpraksis etter endt utdanning.

I emnet planlegges det skriveseminar rettet mot eksamenstekst. Dette skjer i samråd med emnet REF220.

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring. Veiledning er både individuell og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Selvstyrte arbeidsprosesser er særlig vektlagt, men studenten kan også ha undervisningsformer slik som forelesninger, presentasjoner, seminar, teknikk- og metodeøvelser, i tillegg til veiledning og gruppediskusjoner.

I starten av semesteret leverer studenten en individuell plan for planlagte studieaktiviteter knyttet til utvikling av egen kunstnerisk praksis/prosjekt. Studieaktivitene må knyttes til læringsmålene i emnet og skal godkjennes av hovedveileder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte ved semesterstart.
 • Minimum 4 veiledninger med hovedveileder, individuelt eller i gruppe.
 • Innlevering av individuell semesterplan i starten av semesteret, til frister gitt av instituttet. Semesterplanen skal være godkjent av hovedveileder.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport; en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.
 • Muntlig semestervurdering skjer i form av en 45 minutters samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Skriftlig semesterrapport
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med studierettleiar: studieveileder.kmd@uib.no eller ring +47 55 58 300.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 12:00
  Trekkfrist
  14.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen