Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Bachelor kunst, 6. semester

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Vårsemester.

Mål og innhald

I sjette semester arbeider studentene med å identifisere eget uttrykk og kunstnerskap gjennom mestring og styring av komplekse kunstneriske prosesser. De skal kunne fullføre et større kunstnerisk arbeid og realisere en tekst som reflekter over arbeidet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter:

 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • Har kunnskap om historie, tradisjoner og egenarten til fagområdet og hvilken plass det har i samfunnet
 • Forståelse og bruk av fagkunnskap og underliggende prinsipper
 • Sammenligne og anvende relevante teorier om kunstens funksjon og betydning
 • Kommunisere muntlig og skriftlig om kunstneriske problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø.
 • Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Foreta faglig begrunnete valg og håndtere kunstneriske prosesser
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå.

Generell kompetanse:

 • Identifisere egne læringsbehov og styre egen læring
 • Arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • Orientere seg i relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og anvende kunnskap om dette i egen praksis
 • Utvikle og gjennomføre kunstneriske prosjekter.

Krav til forkunnskapar

Bestått semesteremne BAKU 5.

Arbeids- og undervisningsformer

I sjette semester arbeider studentene med å identifisere eget uttrykk og kunstnerskap gjennom mestring og styring av komplekse kunstneriske prosesser. Sjette semester representerer et intensivt semester som leder frem til gjennomføringen av et større, selvstendig eksamensprosjekt. Det blir lagt vekt på tekniske, materialbaserte og konseptuelle tilnærminger til det å etablere egen kunstpraksis etter endt utdanning.

Ved siden av konsentrert arbeid på egen hånd, kan tredjeårsstudentene delta i ulike kurs, workshops og prosjekter. Disse ledes av instituttets faglige ansatte eller av inviterte gjestelærere, og kan omfatte tekniske kurs eller tematiske prosjekter som ender med utstilling, performance eller annen form for visning av arbeider.

Ved innledningen til eksamensperioden, leverer studenten en prosjektbeskrivelse for eksamensarbeidet til sin hovedveileder.

I tillegg til det kunstfaglige eksamensprosjektet, skal studenten også levere en skriftlig refleksjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studieprogrammet stiller som arbeidskrav at studenten møter på faglige kurs, seminarer og gjennomganger ledet av instituttets ansatte, i samråd med hovedveileder. Faglig oppfølging og/eller møter med hovedveileder er obligatoriske.BA 3 seminaret er obligatorisk. Innlevering av kunstnerisk arbeid og skriftlig refleksjon er obligatorisk jf. Retningslinjer for vurdering og eksamen, fastsettes

Vurderingsformer

Bachelorprogrammet avsluttes med eksamen i sjette semester. Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for bachelorprogrammet. Eksamen skjer i form av en muntlig samtale som inkluderer visning og kritisk vurdering av eksamensprosjektet, inkludert den skriftlige refleksjonen.

I tillegg til det kunstfaglige eksamensprosjektet, skal studenten også levere en skriftlig refleksjon. I refleksjonen skal studenten analysere og reflektere over sitt kunstneriske eksamensprosjekt. Refleksjonen skal være mellom 2000-3000 ord.

Ved innledningen til skriftlig refleksjon skal kandidaten også levere prosjektbeskrivelsen for eksamensarbeidet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum en side. Instituttleder kan dispensere fra kravet til skriftlighet, og studenten må da demonstrere tilsvarende kvalifikasjoner på en annen måte.

Karakterene som benyttes er bestått og ikke bestått. Eksamensvurderingen blir foretatt av en kommisjon bestående av to eksterne sensorer og studentens hovedveileder. Bestått eksamen utløser 30 studiepoeng.

Vurderingsgrunnlag:

 • Eksamensprosjekt; kunstnerisk del
 • Eksamensprosjekt; skriftlig refleksjon og prosjektbeskrivelse
 • Muntlig redegjørelse for utvikling og gjennomføring av eksamensprosjektet under eksamensvurderingen

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Profesjonell utvikling i egen praksis.

Karakterskala

Bestått / Ikke Bestått.

Vurderingssemester

Vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Eksamensinformasjon