Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAR 1
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Dette er eit heiltidsstudium.

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

I bachelorprogrammet i design er møbel- og romdesign/interiørarkitektur en studieretning med bred faglig tilnærming til møbler og objekter, rom og interiør, form, farge og lys.

Tegning har en sentral plass som redskap og metode for å forstå størrelser, perspektiv og form. Fagfeltet har sin styrke og egenart i forståelsen av sammenhenger mellom rom, møbler og andre elementer som virker inn på hvordan vi bruker og opplever våre omgivelser. Utdanningen handler i stor grad om å jobbe med design i relasjon til sentrale samfunnsområder.

Kursene i første semester er lagt opp slik at studentene blir kjent med bredden i fagfeltet, og med relevante materialer og verktøy. Semesteret omfatter blant annet innføring i og læring om bærende konstruksjoner, eksperimentelle strukturer, ergonomi og enkel modellbygging, lys, form, farge og tegning. Idéutvikling og utprøving har en viktig plass i ulike øvelser og oppgaver.

Studentene øver seg i å gjennomføre designprosesser og får praktisk erfaring med samarbeid. Kurs blir avsluttet med felles gjennomgang av studentenes arbeid. Her får studentene tilbakemelding fra lærere og medstudenter, samtidig som de selv lærer å artikulere og presentere egne faglige vurderinger. Praktisk arbeid, refleksjon og faglig skriving er integrert. Gjennom forelesninger og seminarer blir design introdusert i faghistorisk og samfunnsmessig sammenheng, med særlig vekt på etiske utfordringer og utviklingen av designerens roller.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • identifisere kompleksiteten i designfaglige spørsmål
 • analysere sentrale designfaglige problemstillinger, muntlig og skriftlig
 • velge og anvende relevante metoder for ulike deler av designprosesser
 • eksperimentere og videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom å variere virkemidler
  avhengig av problemstilling og brukergruppe

Generell kompetanse

 • utvikle design for ulike brukergrupper, i samsvar med en verdibasert og kritisk
  grunnholdning

Krav til studierett

Berre studentar med opptak til programmet kan ta dette emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

For nye bachelorstudenter har oppstartsuken i august en viktig faglig og sosial funksjon. Den bidrar til at studentene blir kjent med hverandre som kull, blant annet gjennom praktisk gruppearbeid. Oppstartsuken er felles for studentene i begge studieretningene.

Etter oppstartsuken følger en fagspesifikk introduksjonsuke hvor studentene blir nærmere kjent med studieprogrammet og fagmiljøene ved Institutt for design. Introduksjonsuken er lagt opp som en workshop hvor studentene jobber sammen og har sitt første møte med verksteder, spesialrom og utstyr.

Kursene i første semester er beskrevet i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Undervisning og læring skjer gjennom varierte arbeidsformer, i kurs som inkluderer forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, workshops, veiledning og gjennomganger.

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt