Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAR 2
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Dette er eit heiltidsstudium.

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Andre semester inneholder fordypning i tegning, som omfatter kurs i frihåndstegning, fag- og arbeidstegning og 3D digital tegning. Gjennom tegnekursene utvikler studentene eget uttrykksregister og evnen til observasjon. . De lærer også å bruke tegning til ulike kommunikasjonsformål.

I verkstedene utvikler studentene grunnleggende forståelse for konstruksjoner og materialer gjennom å jobbe fysisk og i full størrelse. I lyslab får studentene innsikt i grunnleggende bruk av lyskilder og virkemidler. Her lærer de hvordan lys virker på kroppen, om dynamikken mellom lys og mørke, og om viktigheten av lys, skygger og mørke i design og arkitektur. Kurs om romlige virkemidler og lys omfatter fargelære og innføring i fargesystemer.

Kursene er lagt opp som lengre prosjektperioder der studentene selv utarbeider konsepter innen kursenes rammer, og får innføring og veiledning i blant annet design- og idéutviklingsmetoder, digitale verktøy og programmer, form, lys, farge og materialkunnskap. Tema for prosjektarbeidet kan variere fra år til år.

I økende grad lærer studentene av å fungere som fagfeller for hverandre, i kurs som representerer stor variasjon i arbeidsformer, tempo faglig spennvidde. Design blir belyst og diskutert i faghistorisk og samfunnsmessig sammenheng gjennom forelesninger og seminarer

Læringsutbyte

Kunnskap og ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • utvikle idéer og konsepter
 • aktivt prøve ut ulike uttrykksformer
 • gjennomføre enkle designprosesser, presentere og argumentere for egne ideer
 • drøfte design i historisk og teoretisk sammenheng

Generell kompetanse

 • være fagfelle for sine medstudenter
 • identifisere og reflektere kritisk over aktuelle fagetiske problemstillinger

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning

møbel og romdesign/Interiørarkitektur.

Krav til studierett

Berre studentar med opptak til programmet kan ta dette emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i andre semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. De forutsetter at studentene arbeider selvstendig og utprøvende, hver for seg og sammen med andre. Felles for kursene er at de integrerer teori og praksis, at de starter med enkle øvelsesoppgaver som studentene viderefører i mer krevende og komplekse oppgaver utover i kursperioden.

Undervisningen bidrar til åpenhet overfor nye idéer innenfor fagfeltene og verdsetting av diversitet i perspektiver på designfaglig virksomhet. Studentene lærer å se kursspesifikke begreper i sammenheng med begreper og tilnærminger i andre kurs.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding på eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Skriftlig og visuell semesterrapport med refleksjon over egen læring og progresjon
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs


Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Kommunikasjon og presentasjon

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  03.06.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen