Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 3. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAR 3
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Dette er eit heiltidsstudium

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Fra andre studieår har studentene utvidet mulighet for selvvalgt fordypning, og kan velge kurs fra andre fagfelt. Faglig begrunnet valg av individuell fordypning skjer i samråd med hovedveileder, og inngår i Individuell plan. Fordypning innen ulike fagfelt bygger på økende mestring av komplekse problemstillinger og en utvidet forståelse for diversitet i faglige tilnærminger.

Møbel- og romdesign/interiørarkitektur er skapende arbeid som omfatter funksjonelle, estetiske og etiske problemstillinger. Ergonomi, persepsjon, materialundersøkelser, bærekraft og miljø er viktige tema. Faglig progresjon omfatter både arbeidsprosesser og resultater. Studentene tar i bruk et bredt spekter av designfaglige metoder for å utvikle innsikt og evne til innlevelse i ulike brukergrupper og brukssituasjoner. De arbeider med prosjekter som belyser utfordringer i ulike deler av dagens og morgendagens samfunn.

Tredje semester omfatter prosjektperioder der studentene skal sette designfaglige elementer inn i en større sammenheng. Studentene får innføring i ulike metoder, verktøy og teknikker som skal anvendes i prosjekter som involverer både rom og objekt. Det blir lagt vekt på utforsking og eksperimentering gjennom praktisk arbeid. Veiledning blir gitt blant annet innen form, farge, materialer og lys. Gjennom arbeid med prosjekter lærer studentene å reflektere over og identifisere kompleksitet og sammenhenger i designfaglige spørsmål. De definerer selv konsepter innenfor kursenes rammer. Tema for prosjektarbeid kan variere fra år til år.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • identifisere kompleksiteten i designfaglige spørsmål
 • analysere sentrale designfaglige problemstillinger, muntlig og skriftlig
 • velge og anvende relevante metoder for ulike deler av designprosesser
 • eksperimentere og videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom å variere virkemidler
  avhengig av problemstilling og brukergruppe

Generell kompetanse

 • utvikle design for ulike brukergrupper, i samsvar med en verdibasert og kritisk
  grunnholdning

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning møbel-romdesign/interiørarkitektur

Krav til studierett

Berre studentar med opptak til programmet kan ta dette emnet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i tredje semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Undervisningen er mer prosjektbasert enn i første studieår, med større kompleksitet i et bredere spekter av designoppgaver. Formulering av problemstillinger, analyser, konseptutvikling og strategi står sentralt, med vekt på at studentene utvikler og kommuniserer designfaglige arbeider og holdninger, parallelt med videreutvikling av eget form- og uttrykksrepertoar.

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding på eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Skriftlig og visuell semesterrapport med refleksjon over egen læring og progresjon
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs


Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt