Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 6. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeBAR 6
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Dette er eit heiltidsstudium.

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Siste semester i bachelorprogrammet er todelt, og omfatter fordypning i møbeldesign eller romdesign/interiørarkitektur etterfulgt av avsluttende eksamen. Fagmiljøet har en lang tradisjon for å delta på den årlige, internasjonale møbelmessen i Stockholm og vise prototyper av møbler og objekter studentene har jobbet med å utvikle over tid. Valg av visningssarena vil bli vurdert årlig. Studentene som deltar har felles ansvar for utstillingsdesign og formidling av arbeidene som blir vist. Studenter som velger fordypning i romdesign/interiørarkitektur jobber med romlig nyskaping i selvvalgte prosjekter. Resultatene blir vist i offentlig og samlet, i en visningsform studentene har felles ansvar for å utvikle.

Semesteret avsluttes med bacheloreksamen.

Læringsutbyte

I sjette semester blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for bachelorprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen. Kandidater med fullført bachelorutdanning har følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og ferdigheter

Designeren:

 • kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå.
 • kan utvikle og gjennomføre prosjekter ved å kombinere relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer for helhetlige designkonsepter
 • kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering og evne til innlevelse i brukerens situasjon.
 • kan bruke sentrale teorier og relevant historisk kunnskap om design
 • har kunnskap om forskjeller mellom fakta og meninger knyttet til design
 • kan orientere seg i relevant forskning og anvende denne i egne designløsninger.
 • kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre samfunnsmessig sammenheng

Generell kompetanse

Designeren:

 • er åpen overfor nye faglige idéer og verdsetter diversitet i perspektiver på design
 • kan ta informert hensyn til aktuelle og sosiale problemstillinger knyttet til design
 • har empati for andre og kan forplikte seg til egne verdier
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig om designfaglige problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø.
 • kan ta ansvar for egen designfaglig utvikling
 • kan bruke sin kompetanse i ulike arbeidssituasjoner gjennom kritisk og kreativ tenkning og praksis

Krav til studierett

Berre studentar med opptak til programmet kan ta dette emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Etter fordypningsperioden i begynnelsen av semesteret blir bachelorutdanningen avsluttet med en lengre prosjektperiode hvor studenten selv velger et tema og en problemstilling å jobbe med. Begge perioder blir nærmere presentert i egne beskrivelser i Mitt UiB.

Eksamensarbeidet forutsetter at studentene formulerer sin egen problemstilling og prosjektbeskrivelse, som blir godkjent av hovedveileder. Med utgangspunkt i strategisk analyse av den aktuelle designsituasjonen, utvikler hver student et konsept som skal resultere i et konkret designprosjekt og en skriftlig refleksjon. Studentene velger selv relevante medier og flater for eget prosjekt.

Den skriftlige delen skal omfatte prosjektbeskrivelse og problemstilling, undersøkelser og analyse, strategi, prosess- og produktpresentasjon og refleksjon over arbeidsmåte og resultat. Eksamen omfatter også en muntlig presentasjon for sensorene, hvor studentene gjør rede for utvikling og gjennomføring av eksamensprosjektet. Etter sensur blir studentenes arbeider vist i en felles, offentlig utstilling.

Tidsperiode for eksamen blir fastsatt i den årlige kurskalenderen. Eksamensarbeidet frem til sensur går over 12 uker. I tillegg inngår sensur og visningsperiode for utstilling i eksamensperioden, som det blir satt opp en felles tidsplan for. Veiledning i eksamensperioden skjer i individuelle veiledningssamtaler og i grupper hvor studentene også får tilbakemelding fra sine medstudenter.

Vurderingsformer

Bacheloreksamen møbel/romdesign og interiørarkitektur

Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for bachelorprogrammet. Eksamen blir avsluttet med en presentasjon som inkluderer visning og kritisk vurdering av eksamensprosjektet, inkludert den skriftlige refleksjonen.

Vurderingsgrunnlag

 • Eksamensprosjekt; designfaglig/praktisk del
 • Eksamensprosjekt; skriftlig refleksjon
 • Muntlig redegjørelse for utvikling og gjennomføring av eksamensprosjektet under eksamensvurderingen

Vurderingskriterier

 •  Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet
 • Profesjonalitet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   02.05.2022, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  02.05.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen