Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 1. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Dette er et fulltidstudium

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studiestart er felles for alle nye studenter i bacheloprogrammet, som blir kjent med hverandre og med ansatte og medstudenter i fagmiljøene ved Institutt for design. Samtidig som de blir introdusert for de lange linjene i den treårige utdanningen, får de sin første kontakt med arbeidsformer, studiehverdag og de ulike fagfeltene innen design. I bachelorprogrammet i design er visuell kommunikasjon en studieretning hvor typografi,illustrasjon, visuell identitet, redaksjonell design, bevegelige bilder og animasjon er sentrale fagfelt. De er uttrykksformer for å gjøre ideer synlige, tenkelige og forståelige for andre. Interaksjon er integrert.

Kursene i første semester, i typografi, tegning, illustrasjon og farge, er lagt opp slik atstudentene blir kjent med grunnleggende problemstillinger i studieprogrammet. Idéutvikling og eksperimentering har en viktig plass i korte øvelser og oppgaver. Grunnleggende opplæring i relevante, digitale verktøy er integrert i kursene. Studentene blir også kjent med mulighetene på noen verksteder, som grafikkverkstedet og modellverkstedet i løpet av semesteret. Studentene øver seg i å gjennomføre designprosesser og presentere løsninger i et undervisningsopplegg hvor de får praktisk erfaring med samarbeid. Kurs blir avsluttet med fellesgjennomgang av studentenes arbeid. Her får studentene tilbakemelding fra lærere og medstudenter, samtidig som de selv lærer å artikulere og presentere egne faglige vurderinger.

Praktisk arbeid, refleksjon og faglig skriving er integrert. Gjennom forelesninger og seminarer blir design introdusert i historisk og samfunnsmessig samanheng, med vekt på etiske utfordringer og designerrollens utvikling.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • arbeide utprøvende med ideer gjennom designfaglige verktøy, teknikker, metoder og
  uttrykksformer
 • gjøre rede for fagfeltets egenart og designerens roller

Generell kompetanse

 • ta ansvar for egen læringsprosess under veiledning og i samarbeide med andre
 • engasjere seg i felles læringsaktiviteter

Krav til studierett

Bare studenter tatt opp til programmet kan ta dette emnet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

For nye bachelorstudenter har oppstartsuken i august en viktig faglig-sosial funksjon. Den er intens og innholdsrik, og bidrar til at studentene blir kjent med hverandre som kull, blant annet gjennom praktisk gruppearbeid. Oppstartsuken er felles for studentene i begge studieretningene.

Etter oppstartsuken følger en faglig introduksjonsuke hvor studentene blir nærmere kjent med studieprogrammet og fagmiljøene ved Institutt for design. Introduksjonsuken er en workshop hvor studentene jobber sammen og har sitt første møte med verksteder, spesialrom og utstyr.

Kursene i første semester er beskrevet i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Undervisning og læring skjer gjennom varierte arbeidsformer, i kurs som inkluderer forelesninger, individuelt arbeid, workshops, veiledning og gjennomganger.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs og emnet som helhet


Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Trekkfrist
  24.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen