Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 2. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Studiet er heiltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Også andre semester bidrar til at første studieår er et utprøvingsår hvor studentene prøver ut bredden i fagfeltet visuell kommunikasjon. I økende grad lærer studentene også av å fungere som fagfeller for hverandre, i kurs som representerer stor variasjon i arbeidsformer og arbeidstempo og stor faglig spennvidde. De arbeider med oppgaver i grupper og individuelt.

Semesteret inkluderer en prosjektperiode hvor studentene kan definere og styre et selvvalgt prosjekt. Perioden kan omfatte eksperimentering i verksteder eller utprøving og videreutvikling av konsepter studentene har arbeidet med i tidligere kurs.

Studentene arbeider med grunnleggende problemstillinger innen form og farge. De lærer å bruke digitale 3D-verktøy, og gjennomfører et introduksjonskurs i interaktive medier, hvor de blir kjent med verktøy, metoder, begreper og muligheter. Fordypning i illustrasjon og grafisk design skjer gjennom kurs i karakterutvikling, pikto-grammatikk og bokdesign.

Design blir belyst og diskutert i faghistorisk og samfunnsmessig sammenheng gjennom forelesninger og seminarer.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:
Kunnskap og ferdigheter

 • utvikle idéer og konsepter
 • undersøke og prøve ut ulike uttrykksformer
 • gjennomføre enkle designprosesser, presentere og argumentere for egne ideer
 • drøfte design i historisk og teoretisk sammenheng

Generell kompetanse

 • være fagfelle for sine medstudenter
 • identifisere og reflektere kritisk over aktuelle fagetiske problemstillinger

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått første semester i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter tatt opp til programmet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i andre semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. De forutsetter at studentene arbeider selvstendig og utforskende, hver for seg og sammen med andre. Felles for kursene er at de integrerer teori og praksis, at de starter med enkle øvelsesoppgaver som studentene viderefører i mer krevende og komplekse oppgaver utover i kursperioden.

Undervisningen bidrar til åpenhet overfor nye idéer innenfor fagfeltene og verdsetting av et mangfold av perspektiver på designfaglig virksomhet. Studentene lærer å se kursspesifikke begreper i sammenheng med begreper og tilnærminger i andre kurs.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs og emnet som helhet


Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Kommunikasjon og presentasjon

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  30.05.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen