Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 3. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Dette er heiltidstudie

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Fra andre studieår har studentene utvidet mulighet for selvvalgt fordypning. De kan velge kurs fra andre fagfelt . Faglig begrunnete valg av individuell fordypning skjer i samråd med hovedveileder,og inngår i Individuell plan.

Visuell kommunikasjon er skapende arbeid som omfatter funksjonelle, estetiske og etiske problemstillinger. Semesteret starter med fokus på sammenhenger og metodebruk i design.

Fordypning innen ulike deler av fagfeltet visuell kommunikasjon bygger på en sammensatt tilnærming og økende mestring av komplekse problemstillinger. Studentene integrerer kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen tre hovedområder:

 • Form, typografi og bildeforståelse
 • Ekspressive og konseptuelle tilnærminger
 • Kreative prosesser og metoder

Tredje semester omfatter blant annet kurs i visuell identitet, redaksjonell design i flate og romlig. I en tre ukers prosjektperiode kan studentene selv velge fordypning. Et kurs i interaksjonsdesign vil gi utvidet forståelse av denne fagretningen med muligheter og problemstillinger knyttet til visuell kommunikasjon i interaktive medier.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • identifisere kompleksiteten i designfaglige spørsmål
 • analysere sentrale designfaglige problemstillinger, muntlig og skriftlig
 • velge og anvende relevante metoder for ulike deler av designprosesser
 • eksperimentere og videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom å variere virkemidler
  avhengig av problemstilling og brukergruppe

Generell kompetanse

 • utvikle design for ulike brukergrupper, i samsvar med en verdibasert og kritisk grunnholdning

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter tatt opp til programmet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Kursene som inngår i tredje semester er omtalt i egne kursbeskrivelser i Mitt UiB. Undervisnings-opplegget er mer prosjektbasert, med større kompleksitet i et bredere spekter av designoppgaver enn i første studieår. Formulering av problemstillinger, analyser, konseptutvikling og strategi står sentralt, med vekt på at studentene utvikler og kommuniserer designfaglig løsninger og holdninger, parallelt med at de videreutvikler sitt form- og uttrykksrepertoar.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.
Vurderingsgrunnlag

 • Visuell portfolio med skriftlig refleksjon over egen læring og progresjon i semesteret
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Tilbakemelding fra faglærere i forbindelse med gjennomførte kurs og emnet som helhet

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon