Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bachelor visuell kommunikasjon, 6. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Studiet er heiltid.

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Siste semester i bachelorprogrammet er todelt, før avsluttende eksamen kommer en fordypningsperiode hvor studentene selv velger fagfelt innen visuell kommunikasjon. Denne perioden har fokus på selvstendig eksperimentering og utprøving av både konsept, metoder og materiale.

Læringsutbyte

Etter fullført bachelorutdanning i design skal kandidaten kunne:

Kunnskap og ferdigheter

 • kan realisere og formidle sine faglige intensjoner i et profesjonelt designfelt
 • kan utvikle og gjennomføre prosjekter ved å kombinere relevante verktøy, teknikker,
  metoder og uttrykksformer for helhetlige designkonsepter
 • kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering og evne til innlevelse i brukerens
  situasjon.
 • kan bruke sentrale teorier og relevant historisk kunnskap om design i egne prosjekter
 • har kunnskap om forskjeller mellom fakta og meninger knyttet til design
 • kan orientere seg i relevant forskning og anvende denne i egne prosjekter
 • kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre
  samfunnsmessig sammenheng

Generell kompetanse

 • er åpen overfor nye faglige idéer og verdsetter diversitet i perspektiver på design
 • kan ta hensyn til aktuelle og sosiale problemstillinger knyttet til design
 • har empati for andre og kan forplikte seg til egne verdier
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig om designfaglige problemstillinger, også med
  målgrupper utenfor eget fagmiljø.
 • kan ta ansvar for egen designfaglig utvikling
 • kan bruke sin kompetanse i ulike arbeidssituasjoner gjennom kritisk og kreativ tenkning og
  praksis

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Krav til studierett

Emnet er for studenter tatt opp til studieprogrammet

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Etter fordypningsperioden, som er nærmere beskrevet i Mitt UiB, blir bachelorutdanningen avsluttet med eksamen. Eksamensarbeidet forutsetter at studentene formulerer sin egen problemstilling og prosjektbeskrivelse, som blir godkjent av hovedveileder. Med utgangspunkt i strategisk analyse av den aktuelle designsituasjonen, utvikler hver student et konsept som skal resultere i et konkret designprosjekt og en skriftlig refleksjon. Studentene velger selv relevante medier og flater for eget prosjekt.

Den skriftlige delen skal omfatte prosjektbeskrivelse og problemstilling, undersøkelser og analyse, strategi, prosess- og prosjektpresentasjon og refleksjon over arbeidsmåte og resultat. Eksamen omfatter også en muntlig presentasjon for sensorene, hvor studentene gjør rede for utvikling og gjennomføring av eksamensprosjektet. Etter sensur blir studentenes arbeider vist i en felles, offentlig utstilling.

Tidsperiode for eksamen blir fastsatt i den årlige kurskalenderen. Eksamensarbeidet frem til sensur går over 12 uker. I tillegg inngår sensur og visningsperiode for utstilling i eksamensperioden, som det blir satt opp en felles tidsplan for. Veiledning i eksamensperioden skjer i individuelle veiledningssamtaler og i grupper hvor studentene også får tilbakemelding fra sine medstudenter.

Vurderingsformer

Ved eksamensvurderingen (mappevurdering) blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for bachelorprogrammet. Eksamen skjer i form av en presentasjon som inkluderer visning og kritisk vurdering av eksamensprosjektet, inkludert den skriftlige refleksjonen.
Vurderingsgrunnlag

 • Eksamensprosjekt; designfaglig/praktisk del
 • Eksamensprosjekt; skriftlig refleksjon
 • Muntlig redegjørelse for utvikling og gjennomføring av eksamensprosjektet under eksamensvurderingen

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Utprøving og eksperimentering
 • Gjennomføring og realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet
 • Profesjonalitet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  07.10.2021
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   21.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Innleveringsfrist
   08.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

   Eksamensperiode
   09.11.2021–12.11.2021
 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen