Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i fiskehelse og havbruk

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Studentar på studieprogramma havbruk og sjømat og fiskehelse vil bli prioritert.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet er eit innføringskurs til profesjonsstudiet i fiskehelse og til sivilingeniørstudiet i havbruk og sjømat. Emnet tar opp utviklinga av norsk akvakultur og havbruk med fokus på artane sin biologi, helse i oppdrett og teknologi. Vidare introduserast studentane til dagens situasjon og framtidige perspektiv nasjonalt og internasjonalt. Miljøproblem knyttet til oppdrett blir presentert og diskutert.

Emnet har eit laboratoriekurs der studentane skal bli kjende med utvalde oppdrettsorganismar og bli introduserte til eit utval av metodar og til arbeid og tryggleik i laboratoriet.

Emnet introduserar forskarane og forskninga som blir gjeve innanfor området ved UiB, kva den har betydd og betyr for næringa, pågåande forskingsprosjekt og framtidige perspektiv. Studentane blir også introduserte til aktørane i næringa på seminar og deltek i ekskursjonar til utvalde bedrifter. Delar av undervisninga blir gjeve av studentassistentar.

Eit viktig føremål med emnet er å gi ei svært variert studentgruppe eit felles utgongspunkt før vidare studium.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt emnet skal studentene kunne/ha

  • en oversikt over helseaspektet innenfor oppdrettsnæringen både i historisk, samtidig og framtidig perspektiv
  • enhetlig faggrunnlag for de fagområdene som undervises senere i profesjonsstudiet
  • forståelse av at dagens oppdrettsnæring er forskningsbasert og høyteknologisk
  • beskrive utvalgte oppdrettsteknologier og metoder
  • gjøre rede for dynamikken helse, sykdom, oppdrettsteknologi og biologisk produksjon
  • erfaring i å møte og kommunisere med aktørene i næringen
  • erfaringer med skriftlig rapportering av egne aktiviteter og samarbeid

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Profesjonsstudium i fiskehelse eller Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing.).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. All undervisning er obligatorisk. Studentene skal føre personlig studiejournal som blir lagt fram for og godkjent av faglærer. Undervisningen blir gitt som forelesninger, seminarer, laboratorie- og feltkurs/ekskursjoner. Obligatoriske aktiviteter gyldig i 3 semester, inkludert inneværende.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen. Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å melde seg til eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er munnleg eksamen kvart semester. Obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for at ein skal kunne avlegge eksamen.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon