Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i fiskehelse og havbruk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet er eit innføringskurs til profesjonsstudiet i fiskehelse og til sivilingeniørstudiet/integrert master i havbruk og sjømat. Emnet tar opp utviklinga av norsk havbruk med fokus på artane sin biologi, helse i oppdrett og samspelet med teknologi. Vidare introduserast studentane til dagens situasjon i næringa og forvaltningen, og nåtidige og framtidige perspektiv nasjonalt og internasjonalt. Miljøproblem knyttet til oppdrett blir presentert og diskutert.Ei rekke inviterte forelesere bidreg innanfor sine spesialområde. Studentane blir introdusert til aktørane i nringa og deltek i ekskursjonar til utvalde bedrifter.

Emnet introduserar kort forskinga inanfor havbruk ved instituttet, kva den har betydd og betyr for næringa, pågåande forskingsprosjekt og framtidige perspektiv. Eit viktig føremål med emnet er å gi ei svært variert studentgruppe eit felles utgangspunkt for vidare studium.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt emnet skal studentene kunne/ha

  • forståelse av at dagens oppdrettsnæring er forskningsbasert og høyteknologisk
  • en oversikt over helseaspektet innenfor oppdrettsnæringen både i historisk, samtidig og framtidig perspektiv
  • enhetlig faggrunnlag for de fagområdene som undervises senere i profesjonsstudiet i fiskehelse og siv.ing/integrert master i havbruk og sjømat
  • beskrive utvalgte oppdrettstarter, teknologier og metoder
  • gjøre rede for dynamikken helse, sykdom, oppdrettsteknologi og biologisk produksjon
  • en forståelse for miljøvirkninger av habruk nasjonalt og internasjonalt
  • erfaring i å møte og kommunisere med aktørene i næringen
  • erfaringer med skriftlig rapportering av besøk ved oppdrettsbedrifter

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Profesjonsstudium i fiskehelse eller Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing.).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. All undervisning er obligatorisk. Undervisningen blir gitt som forelesninger, seminarer og feltkurs/ekskursjoner. Obligatoriske aktiviteter gyldig i 6 semester, inkludert inneværende.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen. Studenten får oppgitt et emne og skal gi en presentasjon om emnet etterfulgt av en diskusjon. Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er munnleg eksamen kvart semester. Obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for at ein skal kunne avlegge eksamen.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon