Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Studentar på studieprogramma havbruk og sjømat og fiskehelse vil bli prioritert. 

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet er sammensatt av deler fra BIO 101 (organismebiologi mikrobiologi, evertebrater og vertebrater) og zoofysiologien fra BIO 104. Mål for emnet er å gi en oversikt over livets opprinnelse, systematikk og evolusjon, samt utvalgte tema innen zoofysiologi med vekt på fysiologiske mekanismer for tilpasning til miljøet og bevaring av likevekt (homeostase). Studenten vil bli presentert for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via forelesninger og laboratorieøvelser. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturer og biosystematiske detaljer hos utvalgte dyr. Mikrobielle detekteringsmetoder vil bli brukt til å karakterisere og identifisere utvalgte prokaryote organismer. Et laboratoriekurs i zoofysiologi vil introdusere studentene til fysiologiske arbeidsmetoder.

Emnet inkluderer et omfattende laboratoriekurs og et feltkurs. Det skal skrives rapporter fra alle kursene som må være godkjent før eksamen.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

I mikrobiologi, zoologi

Kunnskap

 • kurset skal gi kunnskap om hovedgruppers unike kjennetegn
 • gjøre greie for hvordan organismene har utviklet seg over tid gjennom jordens historie.
 • kunne rekonstruere hvordan enklere livsformer har utviklet seg til mer komplekse og flercellede former.
 • ha en oversikt på inndelingen av hovedgrupper i livets tre (domener, rekker og fyla).
 • ha kjennskap til diversitet i de ulike hovedgruppers morfologi og kjennetegn

Ferdigheter

 • ha kjennskap til enkelte basale metoder som brukes for å identifisere og klassifisere sentrale organismegrupper.
 • anvende kunnskapen til å forstå de enkelte gruppers biosystematiske plassering, evolusjonsforløp og slektskap

I zoofysiologi:

Kunnskap

 • gjøre greie for grunnleggende begreper relatert til sentrale fysiologiske prosesser
 • utlede og forklare grunnleggende prinsipper innenfor form, struktur og funksjon
 • forklare og sammenlikne kritiske fysiologiske mekanismer («funksjon») i tilpasning til miljøet og bevaring av likevekt (homeostase)

Ferdigheter

Studentene kan

 • grunnleggende laboratorieteknikker brukt for å studere fysiologiske prosesser
 • enkel databearbeiding, resultatpresentasjon og diskusjon av egne resultater i henhold til teorien
 • disponere og skrive en rapport etter IMRAD formatet (Innledning, Materiale og metode, Resultater, Diskusjon) basert på egne resultater

Mikrobiologi, zoologi, zoofysiologi

Generell kompetanse

Studentene kan

 • prinsippet for rapportskriving etter IMRAD formatet og skal kunne bruke dette selvstendig i egne rapporter fra lab-øvelser
 • samarbeide rundt gjennomføring av et forsøk, resultatbearbeiding, data-analyse og tolkning
 • reflektere og vise evne til kritisk tenkning rundt egne resultater og funn
 • opptre ansvarlig på laboratoriet og rette seg etter de retningslinjer som gjelder

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 og BIF100

Studiepoengsreduksjon

BIO101 6 sp.

BIO104 4 sp.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller master i havbruk og sjømat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på laboratoriekurs, feltkurs og godkjent lab- og feltjournaler. Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester.

Vurderingsformer

Skriftlig avsluttende eksamen 4 timer. Labjournal må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen

Våren og høsten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus. Karakterskala bestått/ikke bestått

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen