Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Havbruksteknologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Kurset vil gi en innføring i moderne intensiv oppdrettsteknologi tilknyttet produksjon av laksefisk i ferskvann og sjøvann. Aktuelle tema fra landbasert produksjon vil være teknisk oppbygning av anlegg og produksjon av yngel, smolt og postsmolt i gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg (RAS). Kurset vil dekke ulike tema innen fysisk-kjemisk vasskjemi knytt opp mot hvordan dette påverkar fisken si velferd og helse. Aktuelle tema er gasser, metall, pH, bruk av grunnvann, overflatevann brakkvann, transport av fisk og stress. Videre vil kurset gjennomgå intensiv drift og produksjon av matfisk laks i åpne og lukkede oppdrettsanlegg. Kurset vil gjennomgå praktiske aspekt og teknologiske løsninger som bidrar til bedre tilvekst, velferd og helse i moderne sjøbasert havbruk.

Læringsutbyte

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av oppdrett i relasjon til miljø, samfunn og marked slik at den enkelte kandidat kan innta en aktiv rolle i samfunnet. Etter å ha fullført kurset BIF200 skal studentene ha

  • en grunnleggende forståelse for laksens biologi, herunder kunne anvende kunnskapen i moderne lakseoppdrett.
  • en utvidet forståelse av samspillet mellom ulike vannkvalitetselementer, samt kunne bruke denne kunnskapen til aktivt å bedre fiskens velferd og helse
  • økt kunnskap om anleggsdesign, vannbehandlingsteknologi og drift av landbasert oppdrett for laksefisk, herunder være i posisjon til å ha ansvar for drift av slike anlegg.
  • økt forståelse av teknisk utrusting, vedlikehold og drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg (oppdrettsenhet, fôring, fortøying, flåte, etc.) herunder kunne delta aktivt i drift av slike anlegg

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

5 sp. mot BIO375

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller masterprogram i havbruk og sjømat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Muntleg presentasjon i tilknytning til eksamensforberedende seminar.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Karakterskalaen A til F, der A er beste karakter og F er stryk/ikkje bestått.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon