Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Havbruksteknologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Studentar på studieprogramma havbruk og sjømat og fiskehelse vil bli prioritert.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Kurset vil gi en innføring i moderne intensiv oppdrettsteknologi tilknyttet produksjon av laksefisk i ferskvann og sjøvann. Aktuelle tema fra landbasert produksjon vil være teknisk oppbygning av anlegg og produksjon av yngel, smolt og postsmolt i gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg (RAS). Kurset vil dekke ulike tema innen fysisk-kjemisk vasskjemi knytt opp mot hvordan dette påverkar fisken si velferd og helse. Aktuelle tema er gasser, metall, pH, bruk av grunnvann, overflatevann brakkvann, transport av fisk og stress. Videre vil kurset gjennomgå intensiv drift og produksjon av matfisk laks i åpne og lukkede oppdrettsanlegg. Kurset vil gjennomgå praktiske aspekt og teknologiske løsninger som bidrar til bedre tilvekst, velferd og helse i moderne sjøbasert havbruk.

Læringsutbyte

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av oppdrett i relasjon til miljø, samfnn og marked slik at den enkelte kandidat kan innta en aktiv rolle i samfunnet. Etter å ha fullført kurset BIF200 skal studentene ha

 • en grunnleggende forståelse for laksens biologi, herunder kunne anvende kunnskapen i moderne lakseoppdrett.
 • en utvidet forståelse av samspillet mellom ulike vannkvalitetselementer, samt kunne bruke denne kunnskapen til aktivt å bedre fiskens velferd og helse
 • økt kunnskap om anleggsdesign, vannbehandlingsteknologi og drift av landbasert oppdrett for laksefisk, herunder være i posisjon til å ha ansvar for drift av slike anlegg.
 • økt forståelse av teknisk utrusting, vedlikehold og drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg (oppdrettsenhet,fôring, fortøying, flåte etc) herunder kunne delta aktivt i drift av slike anlegg

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

5 sp. mot BIO375

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til profesjonsstudium i fiskehelse eller masterprogram i havbruk og sjømat.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Muntleg presentasjon i tilknytning til eksamensforberedende seminar.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Muntlig eksamen

  Trekkfrist
  05.05.2022
  Andre opplysninger
  Eksamen 19.mai, 20.mai, 25. mai og 2.juni. Sted: se eksamensliste Mitt UiB