Hjem
Studentsider
Masteremne

Systembiologi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon til metoder brukt i beregningsbasert systembiologi. Det er basert på en kvantitativ tilnærming til molekylærbiologi som gjør det mulig å utvide tradisjonelle interaksjonsdiagram til å bli dynamiske matematiske modeller. Disse modellene tjener som arbeidshypoteser: de hjelper til med å forstå og forutsi oppførselen til komplekse system, som ofte oppfører seg på en ikke-intuitiv måte. Emnet fokuserer på konstruksjon og undersøkelse av modeller for kjemiske reaksjonsnettverk, biokjemisk kinetikk, farmokinetikk, metabolske nettverk, signal-tranduksjons nettverk og gen-regulatoriske nettverk. Emnet dekker modellering basert på ordinære differensialligninger, stokastiske prosesser og Gillespie's algoritme for stokastiske simuleringerer, stabilitet, bifurkasjon og sensitivitetsanalyse, parameter-tilpasning, fluks-balanse analyse, dose-respons analyse, rekonstruksjon av nettverk fra observasjonsdata ved bruk av metoder basert på ordinære differensialligninger, informasjonsteori og statistikk, samt topologisk analyse av komplekse nettverk. Emnet oppsummerer også kortfattet de nødvendige grunnleggende tema innen matematikk og molekylær cellebiologi.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan

 • Konstruere dynamiske matematiske modeller frå gitte interaksjonsdiagram
 • Utføra simuleringar ved å velja passande numeriske metodar for å løysa likningane
 • Analysera kvalitativ åtferd til eit system i form av stabilitet til løysingane og stasjonære tilstandar
 • Anvende algoritmer for sensitivitets-analyse og parameter-tilpasning
 • Utføra flux-balanse analyse på metabolske nettverk
 • Rekonstruera gen-regulatoriske nettverk frå tidsserie- og perturbasjonsbaserte gen-uttrykksdata
 • Analysera stor-skala nettverk ved bruk av algoritmar for graf-teoretisk mønster-tilplasning og klyngeanalyse
 • Kjenna att, gje døme på og forklara typiske nettverksmotiv for signalvegar, protein-protein-interaksjonsnettverk, metabolske nettverk og gen-regulatoriske nettverk

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Implementera, simulera og analysera biologi-relatert matematiske modellar ved å bruka tilgjengelege programvare-pakkar i eit selvvalgt programmeringsspråk
 • Argumentera for val av ein spesifikk algoritme og finne årsaker til feil

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Arbeid med ei oppgåve som involverer biologisk modellering på eiga hand eller i ei lita gruppe
 • Formilda arbeidet sitt med modellering til eit interdisiplinært publikum

Krav til forkunnskapar

INF100

Tilrådde forkunnskapar

Vere i stand til å implementere enkle algoritmar i eit programmeringsspråk ein veljar sjølv. Erfaring med bruk av programvarepakker for numerisk analyse, for eksempel numPy.

MAT111, MAT121, STAT110, BINF100

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar studentøvingar

Førelesningar, 4 timar per uke

Studentøvingar, 2 timar per uke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 1 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • studentøvingar, utgjer 30 % av karakteren.
 • Skriftleg eksamen (3 timar), utgjer 70% av karakteren.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  26.11.2021
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen