Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i bioinformatikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

master/ ph.d.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Aktuelle tema frå bioinformatikk blir tatt opp. Emnet vil variere frå år til år.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende ny kunnskap som er gjennomgått på emnet.

Krav til forkunnskapar

Minst 120 sp i informatikk, helst inkludert matematikk

Tilrådde forkunnskapar

INF281, INF283, INF285

Studiepoengsreduksjon

INF389 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Arbeids- og undervisningsformer

Avheng av talet på studenter.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F blir nytta. Karakteren A er beste ståkarakter, karakteren F betyr ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart undervisningssemester og det påfølgande. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon