Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i evolusjon og økologi

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 34.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan evolusjonsprosessen kan utnyttes til å oppnå biologisk innsikt: hvordan adaptasjon foregår i evolusjonære enheter, genetiske algoritmer, evolusjon av liv og makroevolusjon, populasjonsgenetikk, human evolusjon. Emnet inneholder også grunnleggende populasjonsdynamikk, utviklingen av biologi som fagfelt og avslutter med anvendelsesområder for evolusjonære prinsipper. Det matematiske innholdet i kurset vil være knyttet til populasjonsdynamikk, populasjonsgenetikk, atferd, og naturlig seleksjon.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

 • ha kunnskap om evolusjonsteoriens historie og kjernelogikk, samt om Darwin og andre sentrale personer
 • kjenne til hvordan evolusjon skjer på individ- og populasjonsnivå og har en molekylær basis
 • ha kunnskap om sentrale begreper, definisjoner og teorier innen økologi, atferd, læring, livshistorie, populasjonsdynamikk, genetikk og evolusjon
 • ha forståelse av hvordan seleksjonstrykk oppstår i økologisk samspill og konkurranse mellom individer og arter
 • kjenne til hovedlinjene i livets opprinnelse og utvikling på jorda, inkludert menneskets evolusjon

Ferdigheter:

 • gjøre enkle regneoppgaver og beregninger innen populasjonsdynamikk og genetikk, blant annet ved hjelp av regneark
 • kunne lese og forklare grafer med forskningsresultater
 • kunne utføre enkle søk etter relevant forskningslitteratur samt anvende korrekt kildehenvisning
 • skrive tekster og holde presentasjoner med vitenskapelig form og innhold

Generell kompetanse:

 • anvende et presist fagspråk med tydelig begrepsbruk og entydige setninger
 • se paralleller og trekke linjer mellom forskjellige biologiske disipliner slik de forenes av evolusjonsteorien
 • gjenkjenne og diskutere evolusjonære problemstillinger i beskrivelser av biologiske systemer

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 er et innføringsemne i biologi, og krever ingen forkunnskaper i biologi. Det er en fordel om studentene har Biologi 1+2, eller tilsvarende fra videregående skole.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte første forelesning.
 • Tre deleksamener.
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i seks semester, inkludert inneværende.

Vurderingsformer

 • Deleksamen 1 er en digital skoleeksamen.
 • Deleksamen 2 er skriftlig innlevering.
 • Deleksamen 3 er en muntlig presentasjon.
 • Slutteksamen er digital skoleeksamen. Slutteksamen må være bestått for å bestå emnet.

Studenter som tidligere har gjennomført deleksamenene kan velge å gå opp til kun slutteksamen. Resultatene på tidligere deleksamener vil telle på sluttresultatet.

I semester uten undervisning vil være mulig å ta slutteksamen i vårsemesteret. Obligatorisk undervisningsaktivitet må være bestått for å melde seg til eksamen, og resultater fra de tre deleksamenene teller på sluttresultatet.

Hjelpemiddel til eksamen

Tillatte hjelpemiddel på deleksamen 1: kalkulator

Tillatte hjelpemiddel på deleksamen 2: kalkulator

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 SP overlapp med BIO110.

Vurderingssemester

Det er eksamen kvart semester. Obligatoriske aktivitetar må vere bestått for å kunne avlegge eksamen.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  06.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted