Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i evolusjon og økologi

Undervisningssemester

Haust.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan evolusjonsprosessen kan utnyttes til å oppnå biologisk innsikt: hvordan adaptasjon foregår i evolusjonære enheter, genetiske algoritmer, evolusjon av liv og makroevolusjon, populasjonsgenetikk, human evolusjon. Emnet inneholder også grunnleggende populasjonsdynamikk, utviklingen av biologi som fagfelt og avslutter med anvendelsesområder for evolusjonære prinsipper. Det matematiske innholdet i kurset vil være knyttet til populasjonsdynamikk, populasjonsgenetikk, atferd, og naturlig seleksjon.

Læringsutbyte

Kunnskaper:

 • vite hvordan biologien er organisert hierarkisk og systematisk
 • ha kunnskap om evolusjonsteoriens historie og kjernelogikk, samt om Darwin og andre sentrale personer
 • kjenne til hvordan evolusjon skjer på individ- og populasjonsnivå og har en molekylær basis
 • ha kunnskap om sentrale begreper, definisjoner og teorier innen økologi, atferd, læring, livshistorie, populasjonsdynamikk, genetikk og evolusjon
 • ha forståelse av hvordan seleksjonstrykk oppstår i økologisk samspill og konkurranse mellom individer og arter
 • kjenne til hovedlinjene i livets opprinnelse og utvikling på jorda, inkludert menneskets evolusjon

Ferdigheter:

 • gjøre enkle regneoppgaver og beregninger innen populasjonsdynamikk og genetikk, blant annet ved hjelp av regneark
 • kunne lese og forklare grafer med forskningsresultater
 • kunne utføre enkle søk etter relevant forskningslitteratur samt anvende korrekt kildehenvisning

Generell kompetanse:

 • anvende et presist biologisk fagspråk til å beskrive og diskutere biologiske fenomener
 • se paralleller og trekke linjer mellom forskjellige biologiske disipliner slik de forenes av evolusjonsteorien
 • gjenkjenne og diskutere evolusjonære problemstillinger i beskrivelser av biologiske systemer

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 er et innføringsemne i biologi, og krever ingen forkunnskaper i biologi. Det er en fordel om studentene har Biologi 1+2, eller tilsvarende fra videregående skole.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte første forelesning.
 • Tre deleksamener.
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i seks semester, inkludert inneværende.

Vurderingsformer

 • Deleksamen 1 er en digital skoleeksamen.
 • Deleksamen 2 er skriftlig innlevering.
 • Deleksamen 3 er en muntlig presentasjon.
 • Slutteeksamen er digital skoleeksamen. Slutteksamen må være bestått for å bestå emnet.

Studenter som tidligere har gjennomført deleksamenene kan velge å gå opp til kun slutteksamen. Resultatene på tidligere deleksamener vil telle på sluttresultatet.

I semester uten undervisning vil være mulig å ta slutteksamen i vårsemesteret. Obligatorisk undervisningsaktivitet må være bestått for å melde seg til eksamen, og resultater fra de tre deleksamenene teller på sluttresultatet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 SP overlapp med BIO110.

Vurderingssemester

Det er eksamen kvart semester. Obligatoriske aktivitetar må vere bestått for å kunne avlegge eksamen.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Trekkfrist
  13.11.2018
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   27.11.2018, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Deleksamen 1 - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   25.09.2018, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Deleksamen 2

   Oppgave utleveres
   09.10.2018, 09:00
   Innleveringsfrist
   12.10.2018, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen 3

   Oppgave utleveres
   29.10.2018, 12:00
   Innleveringsfrist
   02.11.2018, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen