Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Organismebiologi 1

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål for emnet er å gi ein oversikt over livets opphav, systematikk og evolusjon. Studenten vil bli presentert for generelle bygningstrekk hos sentrale organismegrupper via førelesninger og laboratorieøvinger. Klassiske dissekerings- og mikroskoperingsteknikker vil bli brukt til å demonstrere morfologiske strukturar og biosystematiske detaljer hos utvalde plantar og dyr. Mikrobielle detekteringsmetodar vil bli brukt til å karakterisere og identifisere utvalde prokaryote organismar.

Emnet inkluderer eit omfattande laboratoriekurs.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

 • Skal kjenne til dei forskjellige hovudgruppene av prokaryote organismar, protistar, sopp, plantar og dyr, og kva som definerer desse.
 • Skal kjenne til sentrale omgrep som blir brukt innan studiar av fylogeni, taksonomi og biologisk mangfald.
 • Kan gjere greie for korleis dei forskjellige organismegruppene har utvikla seg.
 • Skal kjenne til dei ulike organismegruppene sin biologi og anatomi for å forstå deira biosystematiske plassering, evolusjonsforløp og slektskap.

Ferdigheitar:

 • Kan bruke grunnleggjande laboratorieteknikkar for å studere, identifisere og klassifisere sentrale organismegrupper
 • Kan framstille eigne resultat frå laboratoriearbeid i form av teikningar, tabellar og figurer etter relevante deler av IMRaD (Introduksjon, Materiale og metode, Resultat, Diskusjon) formatet.

Generell kompetanse:

 • Kan samarbeide med medstudentar om aktiv læring på gruppearbeid, seminar og laboratorieøvingane.
 • Kan reflektere over og vise evne til kritisk tenking rundt eigne resultat og funn.
 • Kan opptre ansvarleg i forhold til reglar og retningslinjer for arbeid i laboratoriet.
 • Kan klassifisere organismar etter spesifikke karaktertrekk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BIO100

Studiepoengsreduksjon

BIF101: 6 studiepoeng.

Tidligare emne: BIO111 Zoologi (5 studiepoeng), BIO112 Botanikk (5 studiepoeng), BIO113 Mikrobiologi (5 studiepoeng).

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeundervisning, seminar og laboratoriekurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurs og godkjent labjournal. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 6 påfølgande semester.

Vurderingsformer

Mappeevaluering der karakteren er basert på:

 • Poeng frå tester på seminar (20% av karaktergrunnlaget).
 • Poeng på labrapport (20% av karaktergrunnlaget).
 • Avsluttande skriftleg eksamen på 3 timar (60% av karaktergrunnlaget).

Eksamen består av tre delar som kvar tel 1/3: mikrobiologi, zoologi og botanikk.

Studentar som tar opp igjen emnet i undervisningssemesteret

Studentar med godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet frå tidlegare semester skal berre ta avsluttande eksamen og resultatet frå denne utgjer heile karaktergrunnlaget.

I semester utan undervisning

Studentar med godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet kan ta eksamen og resultatet frå denne utgjer heile karaktergrunnlaget.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Institutt for biovitenskap.

Kontakt: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.10.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  18.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted