Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Organismebiologi 2

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnets mål er å utvikle studentens kunnskap i populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, økosystemer, og bevaringsøkologi for prokaryote organismer, planter, sopp, og dyr,. Gjennom en kombinasjon av arbeid i felt og forelesninger vil studentene bli trenet på identifisering av arter, samt å utvikle en forståelse av hvordan artene er tilpasset miljøet de lever i, hvilke krav de stiller til miljøet, og hvordan artene påvirker og er avhengig av hverandre. I tillegg vil noen av de spesielle utfordringer man har ved bevaring av biologisk mangfold i Norden bli diskutert (truede arter og naturtyper, svartelister, etc.). Videre vil emnet inneholde en innføring i vitenskapelige metoder i felt brukt til å studere de nevnte aspektene.

Emnet vil i tillegg til forelesninger inneholde en stor andel praktisk undervisning i felt. En del av feltkurset vil fokusere på identifisering av arter, hvilke krav artene har til miljøet, og betydningen av mikroorganismer i havet og i jorda, mens en annen del av feltkurset vil fokusere på å lage et relevant vitenskapelig prosjekt som gjennomføres på feltkurset. Første feltkurs i emnet vil være i slutten av vårsemesteret, og dette er obligatorisk for å følge emnet BIO102 i påfølgende høstsemester.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha en grunnleggende forståelse for hva, populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, og økosystemer er
 • kunne gjøre rede for de forskjellige biomene og biomenes utbredelse i verden
 • ha kunnskap om de viktigste faktorene som påvirker artenes utbredelse globalt og lokalt
 • forstå hvordan arter interagerer og påvirker hverandre positivt og negativt
 • Kunne beskrive biodiversiteten i et område og diskutere hvilke faktorer som påvirker biodiversiteten
 • kunne beskrive og forstå dynamiske prosesser både for populasjoner og samfunn både på kortere og lengre tidsskalaer
 • kunne forklare enkle biogeografiske prinsipper, som for eksempel likevektsmodellen for øybiogeografi.
 • forstå hvordan livshistorietrekk påvirker økologien til artene
 • kunne gjøre rede for de viktigste truslene mot det biologiske mangfoldet i dag, i Norden spesielt og i verden generelt, og hvilke virkemidler man bruker i bevaringen av det biologiske mangfoldet
 • kunne identifisere et gitt sett med arter av planter, dyr og sopp, og være i stand til å bruke litteratur for å identifisere andre arter i Vest-Norge
 • kjenne de viktigste miljøfaktorene for utbredelsen av arter i Norden
 • forstå viktigheten av interaksjoner mellom prokaryote organismer og Eukaryote planter og dyr samt betydning av og funksjon til prokaryote organismer i biokjemiske sykluser
 • få en forståelse for metodene som brukes i økologien

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 og BIO101.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav. Studentar som har emnet som obligatorisk del av graden vil bli prioritert.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på feltkurs og godkjent feltjournal.

Feltkursene vil finne sted i uke 25 (avlyst), 34 og 35 (mandag til fredag alle uker). Kontakt studie@bio.uib.no for mer informasjon om oppmelding.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i seks semester, inkludert inneværende.

 

Egenandel: Deltagelse på felt- og toktaktivitet

Studenter på emner som reiser på felt- og toktaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. Av hensyn til regler og krav for håndtering av mat og hygiene må vi kjøpe mat på/fra de ulike overnattingsstedene, og en kan ikke ta med egen mat. Institutt for biovitenskap står derfor for bestilling av mat for alle. Studenter betaler en sum på kroner 100,- per døgn for dette.

Institutt for biovitenskap dekker utgifter knyttet til felles transport (buss) og losji, samt kostnader til mat utover kr 100,- per døgn. Studenter som kjører egen bil må melde ifra til Institutt for biovitenskap på studie@bio.uib.no senest 10 dager før avreise, hvem som kjører og hvem de evt har med seg i bilen. Institutt for biovitenskap dekker ikke utgifter knyttet til privat transport.

Vurderingsformer

Digital eksamen (3 timar).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIO111 Zoologi (5 SP), BIO112 Botanikk (5 SP), BIO113 Mikrobiologi (5 SP).

Vurderingssemester

Det er digital eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  31.01.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted