Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Komparativ fysiologi

Main content

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning. Dersom du ikkje kan møte på første førelesning må du ta kontakt med studieseksjonen: studie@bio.uib.no

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon til prinsippene for form og funksjon hos dyr, planter og mikroorganismer med hovedvekt på fysiologiske mekanismers tilpasning til miljøet og bevaring av likevekt. Plantefysiologidelen vil vektlegge både høyere planter og planteplankton. Zoofysiologidelen vil legge hovedvekten på vertebrater med eksempler fra evertebratfysiologi der denne kan gi interessante modeller/spørsmål/mekanismer. Mikrobiell fysiologi tar for seg de grunnleggende fysiologiske prosesser på det cellulære nivå og interaksjon/samhandling med miljøet. I tillegg til å se på spørsmål som er spesifikke til de tre organismegruppene vil større emner innen fysiologien bli diskutert. Emner som blant annet vil bli tatt opp er:

 • Temperatur
 • Fotosyntese (oksygenisk/anoksygenisk)
 • Ernæring/energihøsting
 • Transportmekanismer
 • Vann/ionebalanse, utskilling
 • Homeostase, tilpasning til miljøet
 • Gassutveksling, respirasjon og sirkulasjon
 • Signaloverføring (mellom celler, hormoner/nervesystem)
 • Sansing (visuell, kjemiske, lyd og vibrasjoner)

Forelesningene vil fokusere på hovedprosessene innenfor fysiologien i forhold til miljøet i planter, dyr og mikroorganismer, og prosessene involvert i opprettholdelse av homeostase.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten:

 • Kan utlede og forklare grunnleggende prinsipper innenfor form, struktur og funksjon hos dyr, planter og mikroorganismer
 • Kan gjøre greie for grunnleggende begreper relatert til sentrale fysiologiske prosesser i dyr, planter og mikroorganismer
 • Kan forklare og sammenlikne kritiske fysiologiske mekanismer («funksjon») i tilpasning til miljøet og homeostase i dyr, planter og mikroorganismer

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan grunnleggende laboratorieteknikker brukt for å studere fysiologiske prosesser i dyr, planter og mikroorganismer
 • Kan enkel databearbeiding, resultatpresentasjon og diskusjon av egne resultater i henhold til teorien
 • Kan disponere og skrive en rapport etter IMRAD formatet (Innledning, Materiale og metode, Resultater, Diskusjon) basert på egne resultater

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan prinsippet for rapportskriving etter IMRAD formatet og skal kunnee bruke dette selvstendig i egne rapporter fra lab-øvelser
 • Kan samarbeide rundt gjennomføring av et forsøk, resultatbearbeiding, data-analyse og tolkning
 • Kan reflektere og vise evne til kristisk tekning rundt egne resultater og funn
 • Kan opptre ansvarlig på laboratoriet og rette seg etter de retningslinjer som gjelder

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BIO100, BIO101, BIO102, KJEM110 og KJEM130

BIO103 og MOL100 tas parallellt med BIO104.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratoriekurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratoriekurs (3 deler), godkjente laboratoriejournaler (3 journaler) og midtveiseksamen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er gyldige i 5 påfølgende semester.

Vurderingsformer

I semester med undervisning

Deleksamen 1 (30%), deleksamen 2 (50%) og labjournaler (20%).

 • Deleksamen 1: 3 timar, kortsvarsoppgåver og fleirvalsoppgåver (multiple choice) frå første del av pensum.
 • Deleksamen 2: 4 timar, langsvarsoppgåver og kortsvarsoppgåver i kombinasjon med fleirvalsoppgåver. Hovudvekt på siste del av pensum, men oppgåver frå første del av pensum kan også bli gitt.

I semester utan undervisning

Studenter med godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet kan ta eksamen. Eksamen består av langsvarsoppgåver, kortsvarsoppgåver og fleirvalsoppgåver. Eksamen tel 100% på karakteren.

Våren 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIF101 (4 sp)

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Deleksamen, lab.journal og slutteksamen

  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  25.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   11.03.2021, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Andre opplysninger
   Våren 2021 er det følgande endring i vurdering: skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Avsluttande skriftleg skuleeksamen

   Dato
   25.05.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Andre opplysninger
   Våren 2021 er det følgande endring i vurdering: skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen