Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Komparativ fysiologi

Undervisningssemester

Vår.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon til prinsippene for form og funksjon hos dyr, planter og mikroorganismer med hovedvekt på fysiologiske mekanismers tilpassning til miljøet og bevaring av likevekt. Plantefysiologidelen vil vektlegge på både høyere planter og planteplankton. Zoofysiologidelen vil legge hovedvekten på vertebrater med eksempler fra evertebratfysiologi der denne kan gi interessante modeller/spørsmål/mekanismer. Mikrobiell fysiologi tar for seg de grunnleggende fysiologiske prosesser på det cellulære nivå og interaksjon/samhandling med miljøet rundt. Emner som tas opp er mikrobielle transport mekanismer, respons til oksygen, ekstrem pH og temperatur, adaptive responser til næringstilgang, signal transduksjon og mikrobiell kjemotaxi, energi innhøsting (cellulær respirasjon, fermentering, fotosyntese), kommunikasjon på cellulært nivå. I tillegg til å se på spørsmål som er spesifikke til de tre organismegruppene vil større emner innen fysiologien bli diskutert (tatt fra Campbell ¿ Reece). Emner som blant annet vil bli tatt opp er;

 • temperatur
 • energi
 • utskillelse og osmoregulering
 • homeostase
 • gassutveksling og sirkulasjon
 • signaler hormoner / nerver
 • sanser (visuell, kjemiske, lyd og vibrasjoner ...)

Emnet undervises vårsemesteret og gir 10 studiepoeng. Det vil bli gitt 32 forelesninger (16 dobbeltimer) samt laboratorieøvelser. Forelesningene vil fokusere på hovedprosessene innenfor fysiologien i forhold til miljøet (adaptasjon) og prosessene involvert i opprettholdelse av homeostase.

Praktisk laboratoriearbeid integreres i emnet og studentene må skrive en journal fra dette arbeidet som vil telle på totalkarakteren.

Læringsutbyte

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet;

 • kjenne til og forstå de grunnleggende begreper relatert til sentrale fysiologiske prosesser i dyr, planter og mikroorganismer
 • kjenne til og forstå de grunnleggende prinsipper om biologiske mekanismer og funksjoner i dyr, planter og mikroorganismer
 • tilegnet seg grunnleggende kunnskap i laboratorieteknikker brukt for å studere fysiologiske prosesser i dyr, planter og mikroorganismer 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 BIO100, BIO101, BIO102, KJEM110, KJEM130

BIO103 og MOL100 tas parallellt med BIO104.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratoriekurs og godkjent laboratoriejournal. 2 deleksamenar. Obligatorisk aktivitetar er gyldig i seks semester

Vurderingsformer

I semester med undervisning;

- Deleksamen 1: kun multiple choice (MC)-oppgaver og 1/3 av pensum dvs. første del tid 3 timer.

- Deleksamen 2: 4 timer, langsvarsoppgaver i kombinasjon med MC.

Karakteren i faget baserer seg på følgende %-vise fordeling:

Deleksamen 1: 30%

Deleksamen 2: 60%

Lab.-journal (obligatorisk): 10%

I semester uten undervisning;
Eksamen kan avlegges dersom obligatorisk aktivitet er godkjent, resultater fra tidligere eksamener vil ikke telle.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIF101 (4 sp)

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.10.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  19.09.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted