Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Komparativ fysiologi

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon til prinsippene for form og funksjon hos dyr, planter og mikroorganismer med hovedvekt på fysiologiske mekanismers tilpassning til miljøet og bevaring av likevekt. Plantefysiologidelen vil vektlegge på både høyere planter og planteplankton. Zoofysiologidelen vil legge hovedvekten på vertebrater med eksempler fra evertebratfysiologi der denne kan gi interessante modeller/spørsmål/mekanismer. Mikrobiell fysiologi tar for seg de grunnleggende fysiologiske prosesser på det cellulære nivå og interaksjon/samhandling med miljøet rundt. Emner som tas opp er mikrobielle transport mekanismer, respons til oksygen, ekstrem pH og temperatur, adaptive responser til næringstilgang, signal transduksjon og mikrobiell kjemotaxi, energi innhøsting (cellulær respirasjon, fermentering, fotosyntese), kommunikasjon på cellulært nivå. I tillegg til å se på spørsmål som er spesifikke til de tre organismegruppene vil større emner innen fysiologien bli diskutert (tatt fra Campbell & Reece). Emner som blant annet vil bli tatt opp er;

 • temperatur
 • energi
 • utskillelse og osmoregulering
 • homeostase
 • gassutveksling og sirkulasjon
 • signaler hormoner / nerver
 • sanser (visuell, kjemiske, lyd og vibrasjoner ...)

Emnet undervises vårsemesteret og gir 10 studiepoeng. Det vil bli gitt 32 forelesninger (16 dobbeltimer) samt laboratorieøvelser. Forelesningene vil fokusere på hovedprosessene innenfor fysiologien i forhold til miljøet (adaptasjon) og prosessene involvert i opprettholdelse av homeostase.

Praktisk laboratoriearbeid integreres i emnet og studentene må skrive en journal fra dette arbeidet som vil telle på totalkarakteren.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studentene kan

 • utlede og forklare grunnleggende prinsipper innenfor form, struktur og funksjon hos dyr, planter og mikroorganismer
 • gjøre greie for grunnleggende begreper relatert til sentrale fysiologiske prosesser i dyr, planter og mikroorganismer
 • forklare og sammenlikne kritiske fysiologiske mekanismer («funksjon») i tilpasning til miljøet og homeostase i dyr, planter og mikroorganismer

Ferdigheter

Studentene kan

 • grunnleggende laboratorieteknikker brukt for å studere fysiologiske prosesser i dyr, planter og mikroorganismer
 • enkel databearbeiding, resultatpresentasjon og diskusjon av egne resultater i henhold til teorien
 • disponere og skrive en rapport etter IMRAD formatet (Innledning, Materiale og metode, Resultater, Diskusjon) basert på egne resultater

Generell kompetanse

Studentene kan

 • forstå prinsippet for rapportskriving etter IMRAD formatet og kunne bruke dette selvstendig i egne rapporter fra lab-øvelser
 • samarbeide rundt gjennomføring av et forsøk, resultatbearbeiding, data-analyse og tolkning
 • opptre ansvarlig på laboratoriet og rette seg etter de retningslinjer som gjelder
 • reflektere og vise evne til kritisk tenkning rundt egne resultater og funn

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 BIO100, BIO101, BIO102, KJEM110, KJEM130

BIO103 og MOL100 tas parallellt med BIO104.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske undervisningsaktivitet: deltagelse på lab og godkjente labjournaler (teller 20% av karakter)

Labjournaler teller samlet 20%, scoren ved første innlevering blir stående. Journaler som ikke blir godkjent (<40 score) må leveres inn på nytt for å bli godkjent (men den opprinnelige scoren blir stående og teller 20% på vurdering) Alle må ha godkjente obligatoriske undervisningsaktivitet og lab journaler for å få vurdering i emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet og score på obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten ble avlagt i.

Vurderingsformer

Deleksamen 1 (30%), deleksamen 2 (50%) og labjournaler (20%).

Alle eksamenar må vere fullført og obligatorisk undervisningsaktivitet godkjent for å få karakter i emnet. Deleksamen 1 må ikkje vere bestått, men resultatet tel på endeleg vurdering.

Studentar som har gyldig obligatorisk aktivitet frå før må i semester med undervisning ta både deleksamen 1 (30%) og deleksamen 2 (50%). Resultatet frå tidlegare gjennomført obligatorisk aktivitet (labjournal) tel 20% (studentar med godkjent obligatorisk aktivitet kan ikkje gjennomføre labøvingane på nytt).

I semester utan undervisning kan studentar med godkjent obligatorisk aktivitet ta avsluttande eksamen. Eksamen tel då 80% og labjournalane 20%.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIF101 (4 sp)

Vurderingssemester

Det arrangeres eksamen kvart semester. I semester med undervisning er det to deleksamen. I semester utan undervisning er det ein tidleg eksamen.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted