Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Økologi

Undervisningssemester

Vår 2019 og haust 2019. Deretter berre haustsemester.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i grunnleggende økologisk teori på individ-, populasjons- og samfunnsnivå. Livshistorieteori, populasjonsvekst, konkurranse, predator-bytte, parasittisme, diversitet, suksesjoner, artstrukturer, fordelinger i tid og rom, metapopulasjons- og samfunnsøkologi er viktige tema i emnet. Det blir lagt stor vekt på kvantitative analyser og skriving i emnet. Kurset skal gi et økologisk teorigrunnlag og vise økologiens samfunnsrelevans, for eksempel for kunnskapsbasert høsting av naturresurser og forvaltning av andre økosystemfunksjoner og -tjenester.  

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne/ha:

 • Beskrive og forklare sentrale økologiske teorier, begreper og modeller.
 • Oppsummere enkelte økologiske metoder i felt og lab og diskutere nytten av modellering.
 • Anvende noen statistiske og numeriske metoder aktivt for å analysere økologiske prosesser.
 • Identifisere og forklare koblinger mellom evolusjon, økologiske tilpassninger og økosystemers funksjon.
 • Diskutere relevante og anvendte økologiske tema i lys av økologisk teori.
 • Skrive uahengige tekster om økologiske spørsmål med et akademisk språk og format.
 • Konstruere presise illustrasjoner og grafer over data, teorier og siimueringer og trekke koklusjoner fra disse.

Krav til forkunnskapar

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske innleveringer.


Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt it.

Vurderingsformer

Mappevurdering, som består av:

 • Munnleg eksamen, utgjer 60% av total karakter.
 • Skriftlege innleveringer, utgjer 40% av total karakter.

Munnleg eksamen må vere bestått for å kunne bestå emnet.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er kun eksamen i semester med undervising.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Trekkfrist
  25.11.2019
  Andre opplysninger
  Muntlig eksamen planlagt 9.-13. desember