Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Økologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i grunnleggende økologisk teori på individ-, populasjons- og samfunnsnivå. Livshistorieteori, populasjonsvekst, konkurranse, predator-bytte, parasittisme, diversitet, suksesjoner, artstrukturer, fordelinger i tid og rom, metapopulasjons- og samfunnsøkologi er viktige tema i emnet. Det blir lagt stor vekt på kvantitative analyser og skriving i emnet. Kurset skal gi et økologisk teorigrunnlag og vise økologiens samfunnsrelevans, for eksempel for kunnskapsbasert høsting av naturresurser og forvaltning av andre økosystemfunksjoner og -tjenester.  

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne/ha:

 • Beskrive og forklare sentrale økologiske teorier, begreper og modeller.
 • Oppsummere enkelte økologiske metoder i felt og lab og diskutere nytten av modellering.
 • Anvende noen statistiske og numeriske metoder aktivt for å analysere økologiske prosesser.
 • Identifisere og forklare koblinger mellom evolusjon, økologiske tilpassninger og økosystemers funksjon.
 • Diskutere relevante og anvendte økologiske tema i lys av økologisk teori.
 • Skrive uahengige tekster om økologiske spørsmål med et akademisk språk og format.
 • Konstruere presise illustrasjoner og grafer over data, teorier og siimueringer og trekke koklusjoner fra disse.

Krav til forkunnskapar

MAT101 Brukarkurs i matematikk I (10 sp)

Tilrådde forkunnskapar

 • BIO100 Innføring i evolusjon og økologi (10 sp)
 • BIO102 Organismebiologi 2 (10 sp)
 • MAT102 Brukarkurs i matematikk II (10 sp)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske innleveringer.


Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt it.

Vurderingsformer

Mappevurdering, som består av:

 • Munnleg eksamen, utgjer 60% av total karakter.
 • Skriftlege innleveringer, utgjer 40% av total karakter.

Munnleg eksamen må vere bestått for å kunne bestå emnet.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er kun eksamen i semester med undervising.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon