Hjem
Studentsider
Masteremne

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Kandidaten skal arbeide i en bedrift i 15 dager og skal i løpet av denne perioden delta i et nærmere definert sett av arbeidsoppgaver som den aktuelle bedrift kan tilby. Videre skal kandidaten utarbeide en rapport av bedriften med obligatorisk muntlig fremføring av rapporten. Normalt vil ikke praksis gjennomført uten forhåndsavtale godkjennes. I feltkurset inngår innføring i sentrale arbeidsmetoder knyttet til forskning innen havbruk eller fiskehelse, herunder behandling av stamdyr, merkemetoder og prøvetaking. Lovverk og forvaltningsdelen tar opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset inkluderer blant annet lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom. Emner som kvalitetskontroll, slakteriforskrifter og sykdomsloven blir gjennomgått spesielt. Det samme gjelder forskrifter som omhandler vaksinering, hygiene, desinfisering, helseattester og helseovervåking, samt forsøk med dyr.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:

  • Kjenne til sentrale arbeidsmetoder knyttet til havbruksforskning.
  • Beherske skriving av faglige rapporter med utvidet beskrivelse av bedrifter innen havbruksnæringen.
  • Kunne tolke og reflektere kritisk over informasjon fra faglitteraturen.
  • Ha kunnskap til i sentrale aspekter ved forvaltning, lovverk og organisering av havbruksnæringen i Norge.
  • Ha kunnskap til forvaltningsrett og sentrale regler knyttet til den innenfor oppdrett.
  • Kunne tilegne seg ferdigheter i bruk av rettskilder og rettskildebruk knyttet til havbruksnæringen.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

BIO104 - Komparativ fysiologi eller BIO114 - Zoofysiologi (utgått emne), BIO203 - Innføring i havbruk (tidlare MAR250), BIO206 - Ernæring hos fisk (tidlegare MAR253),BIO291 - Fiskebiologi II - Fysiologi.

Studiepoengsreduksjon

MAR252 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur (10 SP) overlappar 100% (utgått emnekode, er no BIO205 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur).

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • Obligatorisk praksisperiode (15 dagar) m/rapport og fremføring.
  • Obligatorisk feltkurs (2 dagar).
  • Obligatoriske innleveringar (3 innleveringar) i lovverk- og forvaltningsdelen.

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart fullførte i.

Vurderingsformer

  • Mappeevaluering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er mappeevaluering kun på vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon