Hjem
Studentsider
Masteremne

Ernæring hos fisk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/phd

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studenten en innføring i ulike fôrkomponenters ernæringsmessige betydning for vekst, utvikling, reproduksjon, helse og kvalitet hos fisk i oppdrett. Dette innebærer undervisning om fiskens fordøyelsessystem og de ulike næringsstoffenes fordøyelse, absorpsjon, omsetning og biokjemiske funksjon. Kurset dekker også relevante uønskete stoffer i fiskefôr som kan være en utfordring for fiskens helse og for det sjømatproduktet man produserer. Studenten vil også få kunnskap om alternative ressurser og fôrvarer som benyttes i fiskefôr og den lovgivning som Mattilsynet og industrien må forholde seg til på dette området. Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper fra biologi og biokjemi.

Læringsutbyte

 • Ha oversikt over fôrets kvantitative betydning i produksjonen av fisk i oppdrett, hvilke fôrressurser man benytter og mengdeforholdet mellom de energigivende næringsstoff (protein, fett og karbohydrater) i kommersielle fiskefôr.
 • Inneha detaljert kjennskap til fiskens fordøyelsessystem, inkludert et dypere fokus på utviklingen av magetarmsystemet hos marine fiskelarver.
 • Vise detaljert kunnskap om ulike energigivende næringsstoffers og mikronæringsstoffers (vitaminer og mineraler) fordøyelse, absorpsjon, omsetning og biokjemiske funksjon.
 • Ha kunnskap om hvordan fôrets sammensetning kan påvirke fiskens helse, både ved mangel på næringsstoffer og gjennom forbyggende ernæring.
 • Kunne gjøre rede for komponenter i fiskefôr som påvirker fiskens produktkvalitet, både positivt (næringsstoffer) og negativt (kontaminanter fra fôr og miljø).
 • Ha kunnskap om fiskens reproduksjon og hvordan fôret påvirker egg- og yngelkvalitet.
 • Ha en basal oppfatning av lovverket som næring og forvaltning må forholde seg til på fôrområdet med tanke på fiskens kvalitet, helse og miljøpåvirkning
 • Foruten avsluttende skriftlig eksamen, blir kurset evaluert med en semesteroppgave og en muntlig presentasjon av denne. Dette skal gi studenten trening i å søke litteratur, reflektere og kommunisere fagstoff skriftlig og muntlig ut fra et gitt aktuelt ernæringstema.

Krav til forkunnskapar

BIO101/BIF101, BIO103, BIO104/BIO291 (eller tilsvarande grunnleggjande biologiske og fysiologiske emner).

Tilrådde forkunnskapar

BIO100, BIO102, BIO203, MOL100

Studiepoengsreduksjon

MAR253 (10 SP)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og semesteroppgåve

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltagelse i forelesningsemnene gjennom hele semesteret, med 20-25 min forelesninger hver, som evalueres til 20% av endelig karakter.
 • En kortere tematisk semesteroppgave (5-6 sider) som evalueres til 20 % av endelig karakter.
 • Skriftlig digital eksamen som vektes til 60% av endelig karakter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre, inkludert inneværende.

Vurderingsformer

Munnleg framføring (20%), semesteroppgåve (20%) og digital eksamen 4 timar (60%).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er digital eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted