Hjem
Studentsider
Masteremne

Ernæring hos fisk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/phd

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studenten en innføring i ulike fôrkomponenters ernæringsmessige betydning for vekst, utvikling, reproduksjon, helse og kvalitet hos fisk i oppdrett. Dette innebærer undervisning om fiskens fordøyelsessystem og de ulike næringsstoffenes fordøyelse, absorpsjon, omsetning og biokjemiske funksjon. Kurset dekker også relevante uønskete stoffer i fiskefôr som kan være en utfordring for fiskens helse og for det sjømatproduktet man produserer. Studenten vil også få kunnskap om alternative ressurser og fôrvarer som benyttes i fiskefôr og den lovgivning som Mattilsynet og industrien må forholde seg til på dette området. Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper fra biologi og biokjemi.

Læringsutbyte

 • Ha oversikt over fôrets kvantitative betydning i produksjonen av fisk i oppdrett, hvilke fôrressurser man benytter og mengdeforholdet mellom de energigivende næringsstoff (protein, fett og karbohydrater) i kommersielle fiskefôr.
 • Inneha detaljert kjennskap til fiskens fordøyelsessystem, inkludert et dypere fokus på utviklingen av magetarmsystemet hos marine fiskelarver.
 • Vise detaljert kunnskap om ulike energigivende næringsstoffers og mikronæringsstoffers (vitaminer og mineraler) fordøyelse, absorpsjon, omsetning og biokjemiske funksjon.
 • Ha kunnskap om hvordan fôrets sammensetning kan påvirke fiskens helse, både ved mangel på næringsstoffer og gjennom forbyggende ernæring.
 • Kunne gjøre rede for komponenter i fiskefôr som påvirker fiskens produktkvalitet, både positivt (næringsstoffer) og negativt (kontaminanter fra fôr og miljø).
 • Ha kunnskap om fiskens reproduksjon og hvordan fôret påvirker egg- og yngelkvalitet.
 • Ha en basal oppfatning av lovverket som næring og forvaltning må forholde seg til på fôrområdet med tanke på fiskens kvalitet, helse og miljøpåvirkning
 • Foruten avsluttende skriftlig eksamen, blir kurset evaluert med en semesteroppgave og en muntlig presentasjon av denne. Dette skal gi studenten trening i å søke litteratur, reflektere og kommunisere fagstoff skriftlig og muntlig ut fra et gitt aktuelt ernæringstema.

Krav til forkunnskapar

 • BIF101 Organismebiologi for fiskehelse og havbruk (10 sp) / BIO101 Organismebiologi 1 (10 sp),
 • BIO103 Cellebiologi og genetikk (10 sp), og
 • BIO104 Komparativ fysiologi (10 sp) / BIO291 Fiskebiologi II - Fysiologi (10 sp),

eller tilsvarande grunnleggjande biologiske og fysiologiske emne.

Tilrådde forkunnskapar

BIO100 Innføring i evolusjon og økologi (10 sp), BIO102 Organismebiologi 2 (10 sp), BIO203 Innføring i havbruk (10 sp) og MOL100 Innføring i molekylærbiologi (10 sp), eller tilsvarande emne.

Studiepoengsreduksjon

10 sp fagleg overlapp med MAR253 (10 sp, utgått emne).

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og semesteroppgåve.

Vurderingsformer

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F, der A er den beste karakteren og F er stryk/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er skriftleg digital eksamen kvart semester. I semester utan undervising blir skriftleg eksamen arrangert tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Emneevalueringar finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging og kvaliteten til emnet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitskap (studie.bio@uib.no).

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted