Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Evolusjonsbiologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeBIO210
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom kun norsktalande studentar
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første førelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie@bio.uib.no.

Mål og innhald

Målet er å gi forståing for korleis evolusjon fungerar og basiskunnskap til dei viktigaste problemstillingane i evolusjonsbiologi. Emnet gir ei innføring i evolusjonsbiologi, bl.a. populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk, naturleg utval, tilpasing, seksuell seleksjon, slektskapsseleksjon, livshistorie evolusjon, artsdanning, molekylær evolusjon og fylogenetiske analyser.

Læringsutbyte

 • Å gi ei nærare forståing av dei evolusjonære prosessane - både selektive og tilfeldige - som kan forklare genetisk samansetjing, form, ådferd og utbreiing av organismar.
 • Å gi basiskunnskap i metodar som blir brukt i evolusjonære analyser.
 • Å bruke evolusjonær tankegang i tolking av fenomen som me ser i naturen eller i patogen.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelorgraden i biologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deleksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Obligatoriske oppgåver, utgjer 20% av total karakter.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart godkjent i. Den obligatoriske aktiviteten må vere bestått for å kunne ta den munnlege slutteksamenen.

Vurderingsformer

 • Munnleg slutteksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Deleksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Oppgåver, utgjer 20% av total karakter.

Karakterskala

A-F.

Vurderingssemester

Det er munnleg slutteksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret ("ny eksamen").

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Deleksamen, munnleg slutteksamen og obl. innleveringar

  Trekkfrist
  01.11.2021
  • Eksamensdel: Munnleg slutteksamen