Hjem
Studentsider
Masteremne

Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO212
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

I samfunnsøkolgien studerer vi korleis artar samverkar og formar grupper av populasjonar som vi kallar samfunn. Emnet gir ei innføring i dette temaet gjennom studiar av marine samfunn. Vi gir ei oversikt over ulike typar marine samfunn og kva som kjenneteiknar miljøet og organismane i desse. Vi vil fokusere på korleis organsimar er tilpassa miljøet dei lever i og korleis individ og artar påverkar kvarandre og dermed formar struktur og dynamikk i eit samfunn. Vi vil særleg ta for oss interaksjonar mellom predator og bytte og vidare legge vekt på korleis samfunn kan varierer over tid (f eks gjennom året). Vi ser også på korleis mennesket påverkar marine samfunn. Vi vil gå i djupna rundt eit utval av tilpassingar og prosessar som påverkar samfunnsdynamikk og utføre mindre litteraturbaserte forskingsprosjekt knytt til desse.

Vi les boka Marine Community Ecology and Conservation (2013) av Bertness et al.

Læringsutbyte

KUNNSKAP

Kandidaten kan:

- gjere greie for ulike typar marine samfunn og habitat, og kva som kjenneteiknar desse samfunna med omsyn til det fysiske og biologiske miljøet.

- analysere og vurdere moglege samband mellom miljøet organismar lever i og evolusjonære tilpassingar hos organismane

- bruke økologisk teori til å forklare korleis individ og artar kan påverke kvarandre og korleis desse interaksjonane i sin tur påverkar struktur og dynamikk i eit samfunn

- gjere greie for korleis mennesket påverkar marine samfunn og habitat, f eks gjennom hausting, ulike former for arealbruk, ureining, og global oppvarming.

FERDIGHEITER

Kandidaten kan:

- diskutere og problematisere fagfeltet, både skriftleg og munnleg

- formulere relevante forskingsspørsmål innan fagfeltet

- finne svar på forskingsspørsmål gjennom å søke opp og lese vitskapleg litteratur

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten kan:

- skrive prosjektoppgåve som samanfattar og diskuterer funn frå eit litteraturstudium

- reflektere rundt kunnskap og forsking og korleis eit fagfelt utviklar seg

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emne i bachelorgraden i biologi eller berekraftig havbruk.

Tilrådde forkunnskapar

BIO213 (tidlegare MAR210).

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesningar og seminarer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

.

Vurderingsformer

  • Skriftleg prosjektrapport, utgjer 40% av total karakter.
  • Munnleg eksamen, utgjer 60% av total karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskalaen A til F.

Fagleg overlapp

MAR212 (10 sp, utgått emne).

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ved Institutt for Biovitskap har det administrative ansvaret for studieprogrammet og alle emna der.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no