Hjem
Utdanning
Masteremne

Mikrobiologi

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en grundig innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) og virus; deres systematikk, fysiologi og genetikk / molekylærbiologi. Energimetabolisme, regulering, genoverføring og mikrobiell diversitet / evolusjon er sentrale tema. Mikroorganismenes rolle i biogeokjemiske sykluser, bioteknologi og medisin blir også belyst.

Læringsutbyte

Etter emnet er fullført forventes det at studenten:

 • Har oversikt over viktige hovedgrupper av bakterier og arkeer, og kjenner til deres spesielle biololgiske egenskaper, tilpasninger og habitater, samt evolusjonsmessige aspekter.
 • Har god kunnskap om mikroorganismenes mangfold av energimetabolisme.
 • Har kunnskap om genoverføringsmekanismer, regulering, og hovedtrekk ved moderne mikrobiell genomforskning.
 • Har god forståelse av bakterievirusenes (bakteriofagenes) mangfold og livssyklus.
 • Kjenner til sammenhengen mellom mikroorganismenes fysiologi og deres økologiske roller, samt deres anvendelser og betydning i humanmedisin.

Krav til forkunnskapar

Ta kontakt med Studieseksjonen på studie@bio.uib.no dersom du får problem med å melde deg til emnet, men meiner du har forkunnskapskravet.

Studiepoengsreduksjon

5 SP overlapp med MIK200 og 5 SP overlapp med MIK203 (gamle emne). Ta kontakt med studierettleiar (studie@bio.uib.no) dersom du har teke MIK200 og/eller MIK203.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. andre opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Munnleg presentasjon av et tema knytt til emnet. Tema vert lagt opp i samråd med emneansvarleg.

Obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at du skal kunne ta eksamen. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt it.

Vurderingsformer

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er skriftleg digital eksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  19.12.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.12.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen