Hjem

Utdanning

Masteremne

Mikrobiologi

Undervisningssemester

Haust.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en grundig innføring i hovedgruppene av prokaryote mikroorganismer (bakterier og arkeer) og virus; deres systematikk, fysiologi og genetikk / molekylærbiologi. Energimetabolisme, regulering, genoverføring og mikrobiell diversitet / evolusjon er sentrale tema. Mikroorganismenes rolle i biogeokjemiske sykluser, bioteknologi og medisin blir også belyst.

Læringsutbyte

Etter emnet er fullført forventes det at studenten:

 • Har oversikt over viktige hovedgrupper av bakterier og arkeer, og kjenner til deres spesielle biololgiske egenskaper, tilpasninger og habitater, samt evolusjonsmessige aspekter.
 • Har god kunnskap om mikroorganismenes mangfold av energimetabolisme.
 • Har kunnskap om genoverføringsmekanismer, regulering, og hovedtrekk ved moderne mikrobiell genomforskning.
 • Har god forståelse av bakterievirusenes (bakteriofagenes) mangfold og livssyklus.
 • Kjenner til sammenhengen mellom mikroorganismenes fysiologi og deres økologiske roller, samt deres anvendelser og betydning i humanmedisin.

Krav til forkunnskapar

Ta kontakt med Studieseksjonen på studie@bio.uib.no dersom du får problem med å melde deg til emnet, men meiner du har forkunnskapskravet.

Studiepoengsreduksjon

5 SP overlapp med MIK200 og 5 SP overlapp med MIK203 (gamle emne). Ta kontakt med studierettleiar (studie@bio.uib.no) dersom du har teke MIK200 og/eller MIK203.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. andre opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Munnleg presentasjon av et tema knytt til emnet. Tema vert lagt opp i samråd med emneansvarleg.

Obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at du skal kunne ta eksamen. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt it.

Vurderingsformer

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er skriftleg digital eksamen i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.11.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  02.11.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted