Hjem
Studentsider
Masteremne

Mikrobiell fysiologi og taksonomi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er å gi en grundig innføring i mikrobiell fysiologi, taksonomi og fylogeni. Kurset er inndelt i 4 moduler med fokus på følgende tema: 1. Evolusjon og systematikk, 2. Metabolsk og funksjonell diversitet, 3. Økosystem og biogeokjemiske sykluser og 4. Bioteknologi og syntetisk biologi.

Studentene skal gjennomføre prosjektarbeid knyttet til modulene, bestående av: a. planlegging og utføring av laboratoriearbeid, b. analyse av ¿omics data, c. analyse av nyere vitenskapelig litteratur og d. rapportering og diskusjon av eksperiment.

Resultatene fra prosjektarbeidene skal presenteres muntlig og skriftlig.

Emnet er primært for studenter som skal ta Masterprogrammet i biologi, studieretning mikrobiologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

En student som har fullført emnet kan:

 • forklare hovedprinsipper for energikonservering hos mikroorganismer
 • beskrive karakteristiske egenskaper hos diverse fysiologiske grupper av mikroorganismer
 • identifisere metabolsk samspill blant mikroorganismer (i ulike økosystem)
 • forklare verktøy for taksonomisk og fylogenetisk plassering av mikroorganismer
 • beskrive anvendelser av mikroorganismer

Ferdigheiter

Etter gjennomføring av emnet kan en student:

 • kultivere ulike fysiologiske grupper av mikroorganismer
 • identifisere metabolismeveier hos mikroorganismer basert på omics-data
 • utføre taksonomiske og fylogenetiske analyser av mikroorganismer
 • planlegge, gjennomføre, og rapportere (muntlig og skriftlig) mikrobiologiske eksperiment
 • evaluere og diskutere mulige bioteknologiske anvendelser av mikroorganismer

Generell kompetanse

En student som har fullført emnet kan:

 • formidle fagstoff skriftlig og muntlig
 • finne, sammenstille og evaluere mikrobiologisk faglitteratur
 • forstå og diskuterer relevanser av mikroorganismer i samfunnet

Krav til forkunnskapar

BIO214 Generell mikrobiologi eller GEOV245 Geomikrobiologi, eller tilsvarande emne.

Studiepoengsreduksjon

5 SP overlapp med BIO215 og 5 SP overlapp med BIO218 (gamle emne). Ta kontakt med studierettleiar (studie@bio.uib.no) dersom du har teke BIO215 og/eller BIO218.

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning: 2 timer i uken i 8 uker

Laboratoriearbeid/seminar: 16 timer i uken i 4 uker

En dags obligatorisk feltkurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på labøvingar

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 påfølgjande semester etter godkjenninga

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Laboratorierapport utgjer 50 % av karakteren
 • Muntleg presentasjon, utgjer 30 % av karakter
 • Poster-presentasjon, utgjer 20 % av karakter

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Berre i semester med undervisning.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon