Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Generell parasittologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeBIO220
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom kun norskspråklege studentar
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over de viktigste grupper av eukaryote parasitter hos virveldyr, deres livssyklus, smitteveier og typer av skade de påfører verten. Sentrale parasittologiske begreper og definisjoner vil bli forklart. De viktigste faktorer som påvirker parasitters spredningsmønster, transmisjonsdynamikk og infeksjonsnivå blir gjennomgått. Videre gis det en innføring i hvordan parasittegenskaper som verts-spesifisitet, kompleksitet av livssyklus og virulens blir formet av evolusjonære prosesser, og hvordan parasitter påvirker økologi, atferd og evolusjon hos ville bestander av fisk, fugl og pattedyr.

I løpet av kurset vil studentene bli gjort kjent med noen sentrale forskningsspørsmål i parasittologi, og gå igjennom kritisk lesning av forskningslitteratur. I laboratoriet vil de gjennomføre en eksperimentell infeksjonsstudie, samt et disskesjonskurs for observasjon av parasitter.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

 • Ha en grunnleggende forståelse av de viktigste begreper og definisjoner innen faget.
 • Ha en oversikt over de viktigste taksonomiske grupper av parasitter som forekommer hos virveldyr, og ha innsyn i de generelle biologiske tilpasninger som kjennetegner hver parasitt-gruppe.
 • Oppnå innsikt i parasitters populasjonsøkologi, inkludert hvilke faktorer som påvirker smittepress og spredningshastighet av en parasitt i en vertspopulasjon.
 • Forstå hvordan viktige parasittegenskaper blir påvirket av evolusjonære prosesser.
 • Bli kjent med hvordan parasitter påvirker fysiologiske, atferdsmessige og økologiske tilpasninger hos verten.
 • Ha en oversikt over sentrale forskningsspørsmål innen parasittologien, og være i stand til å presentere disse muntlig og skriftlig.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande emne i Bachelor i biologi og BIO241 - Generell åtferdsøkologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. andre opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske seminar.
 • Obligatorisk laboratoriekurs.

Obligatoriske aktivitetar må bli godkjende for at du skal kunne ta eksamen. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart avlagt i.

Vurderingsformer

 • Midtsemestereksamen, utgjer 40% av total karakter.
 • Semesteroppgåve, utgjer 60% av totale karakter.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er innlevering av semesteroppgåve i både vår- og haustsemesteret. I semester utan undervisning er skjer innlevering tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studentevalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Midtsemestereksamen og semesteroppgåve

  Trekkfrist
  01.05.2018