Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO230
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk. Norsk dersom kun norsktalande studentar.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår, neste gang 2021.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Emnet blir ikkje undervist ved lågt studenttal (max 12 studentar).

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet vil gje studentane ei innføring i mangfaldet hos frøplantene med fokus på systematikk og evolusjon. Gjennomgang av evolusjonære slektskapsforhold og morfologiske karaktertrekk for dei viktigaste frøplantegruppene inkludert kulturplantane. Det blir lagt særleg vekt på kulturplanter. Studentane vil få praktisk erfaring i grunnleggjande molekylære og fylogenetiske metodar.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studentane kunna:

* forstå og beskriva plantenes mangfald, evolusjon, klassifisering og utbreiing.

* forstå og beskriva plantenes morfologi frå eit evolusjonært og systematisk perspektiv.

* kjenna igjen og namnsetja eit utval av slekter og viktige plantegrupper.

* gjennomføra molekylærsystematisk arbeid og enklare fylogenetisk analyse.

* utføra botanisk feltarbeid og innsamling av materiale.

Krav til forkunnskapar

BIO101, BIO102.

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For å starta på emnet er det krav om ein studieretning knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du fyller opptakskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Labdagane vil skje på Lønningen gård

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, laboratorieundervising, ekskursjonar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieoppgåver (morfologi og molekylær), munnleg presentasjon og ekskursjonar, inklusive innsamling. Tal på semesteraktivitetane er gyldige: 4.

Vurderingsformer

Mappeevaluering. Fylgjande inngår i mappa:

  1. Godkjent labjournal.
  2. Godkjent prosjektarbeid
  3. Presentasjon av karplantegruppar.
  4. Litteraturquiz.

Kvar del tel 25 %.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no