Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Generell åtferdsøkologi

Undervisningssemester

Vår.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 2 for vårsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i sentrale atferdsøkologiske problemstillinger med fokus på å forstå dyrs atferd i et evolusjonært perspektiv. Sentralt står samspillet mellom individets interesse, konkurranse, samarbeid og sosial atferd. Fokus på utnyttelse av resurser, fødevalg og predasjon er viktig i tillegg til reproduktiv adferd, makevalg og foreldreomsorg. Undervisningen bygges opp rundt evolusjonsbiologiske problemstillinger og teorier som anvendes på praktiske prosjekt som krever aktiv deltagelse fra studentene.

Læringsutbyte

Kandidaten kan:

 • Vurdere hvordan ressurstilgang, fødevalg og predasjon påvirker optimal atferd hos dyr
 • Forklare sentrale mekanismer for evolusjon av samarbeid og sosial atferd
 • Kjenne til avveininger i dyrs valg av make, investering i avkom og signalisering.
 • Finne fram til og presentere relevant vitenskapelig primærlitteratur
 • Gi evolusjonsbiologiske fortolkninger av dyrs atferd og kjenne til sentrale problemstillinger og kontroverser i atferdsøkologien.
 • Formulere vitenskapelige hypoteser og foreslå måter å teste disse i felt og lab.
 • Gjennomføre enkle atferdsøkologiske eksperiment og registrere, analysere og illustrere resultatene med figurer og tabeller.
 • Bruke enkle analytiske og numeriske modeller til å studere optimale atferdsvalg og evolusjonært stabile strategier

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske deler av bachelor i biologi

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs (dagsekskursjoner), presentasjon. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Prosjektarbeid og presentasjon (25%), muntlig eksamen (75%).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + munnleg

  Trekkfrist
  01.05.2018