Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kulturlandskapa i Norden

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeBIO260
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår, blir undervist kvart andre år (oddetalsår), neste gong 2025.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Mål og innhald

Emnet gir kunnskap om menneskets betydning for utvikling av vegetasjon og landskap gjennom tid. Det gis oversikt over de viktigste tradisjonelle kulturlandskapene i Norden og driftsformer som opprettholder disse naturtypene. Paleoøkologiske metoder er sentralt i emnet, der sammenhenger mellom vegetasjonshistorie, faunahistorie og arkeologi bidrar til å forstå hvordan de menneskeskapte økosystemene avhenger av menneskets påvirkning for å opprettholde sin struktur og diversitet.

Læringsutbyte

Studentene skal få innsikt i hvilken enorm betydning jordbruket har hatt for vegetasjon og landskap og hvilke konsekvenser det får når driftsformene endres.

Kunne tolke et pollendiagram og identifisere effekten av menneskelig aktivitet.

Kunne identifisere viktige pollenkorn og makrofossiler for tolkning av menneskelig aktivitet.

Basert på en artsliste, være i stand til å identifisere tradisjonelt og moderne jordbruk.

Forstå effekten av beitende dyr i landskapet.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, bachelorgrad i arkeologi eller bachelorgrad i geologi.

Tilrådde forkunnskapar

Emne i paleoøkologi og/eller arkeologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller Det humanistiske fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av vitenskapelige artikler, Laboratoriekurs, Essay, ekskursjon.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Skriftlig digital skuleeksamen 3 timar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil være klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no