Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kulturlandskapa i Norden

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår, blir undervist kvart andre år (oddetalsår).

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Mål og innhald

Emnet gir kunnskap om menneskets betydning for utvikling av vegetasjon og landskap gjennom tid. Det gis oversikt over de viktigste tradisjonelle kulturlandskapene i Norden og driftsformer som opprettholder disse naturtypene. Paleoøkologiske metoder er sentralt i emnet, der sammenhenger mellom vegetasjonshistorie, faunahistorie og arkeologi bidrar til å forstå hvordan de menneskeskapte økosystemene avhenger av menneskets påvirkning for å opprettholde sin struktur og diversitet.

Læringsutbyte

Studentene skal få innsikt i hvilken enorm betydning jordbruket har hatt for vegetasjon og landskap og hvilke konsekvenser det får når driftsformene endres.

Kunne tolke et pollendiagram og identifisere effekten av menneskelig aktivitet.

Kunne identifisere viktige pollenkorn og makrofossiler for tolkning av menneskelig aktivitet.

Basert på en artsliste, være i stand til å identifisere tradisjonelt og moderne jordbruk.

Forstå effekten av beitende dyr i landskapet.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emne i Bachelor i biologi, Bachelor i arkeologi eller Bachelor i geologi.

Tilrådde forkunnskapar

Emne i paleoøkologi og/eller arkeologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller Historisk-filosofisk fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av vitenskapelige artikler, Laboratoriekurs, Essay, ekskursjon.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Skriftlig skuleeksamen 3 timar.

Grunna korona: Våren og hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  16.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen