Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norden sin vegetasjon i fortid og notid

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeBIO262
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust, annakvart år. Avlyst for haust 2020, neste gong: haust 2022.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over utbredeser av plantearter og naturtyper i Norden, med hovedvekt på Norge. Norges klassifiseringssystem for naturtyper (Natur i Norge- NiN) samt de viktigste naturtypene og hvordan disse fordeler seg langs økologiske gradienter, vil blir presentert. Det vises hvordan geografiske mønstre i dagens natur påvirkes av klima og miljø, men også av historiske faktorer som arts- innvandring, kulturpåvirkning og klimaendringer siden istiden. Kvartærtidens landskaps- og vegetasjonsutvikling blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Kjenne hovudtrekkene i sammensetningen og utbredelsen av Nordens plantearter og naturtyper i relasjon til økologiske forhold og historie. Lære å klassifisere og kartlegge natur etter systemet "Natur i Norge (NiN)". Utarbeidelse av feltkurs- rapport vil gi trening i vitenskapelig rapportering.

Krav til forkunnskapar

Obligatorisk delar av bachelor i biologi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

-Feltkurs 8 dager: 7 dagers ekskursjon + 1 dag NiN praksis

-Levere feltkurs-rapport

-Forelesninger/TBL («Team Based Learning») samlinger 4 timar i veka, i 10 veker

-Seminar der studentane legg fram fag-artiklar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på feltkurs og seminarer er obligatorisk.

Vurderingsformer

Skriftlig digital skuleeksamen, 3 timer

http://www.uib.no/student/86719/digital-vurdering-studenter

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no