Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norden sin vegetasjon i fortid og notid

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Vidarekomne bachelorstudentar og masterstudentar.

Undervisningssemester

Haust, annakvart år (partalsår).

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over utbredelse av plantearter og naturtyper i Norden, med hovedvekt på Norge. Norges klassifiseringssystem for naturtyper (Natur i Norge - NiN), samt de viktigste naturtypene og hvordan disse fordeler seg langs økologiske gradienter, vil bli presentert. Emnet vil gjennomgå hvordan geografiske mønstre i dagens natur påvirkes av klima og miljø, men også av historiske faktorer som artsinnvandring, kulturpåvirkning og klimaendringer siden istiden. Kvartærtidens landskaps- og vegetasjonsutvikling vil bli gjennomgått.

Læringsutbyte

 • Kjenne hovudtrekkene i sammensetningen og utbredelsen av Nordens plantearter og naturtyper i relasjon til økologiske forhold og historie.
 • Lære å klassifisere og kartlegge natur etter systemet "Natur i Norge (NiN)".
 • Utarbeidelse av feltkursrapport vil gi trening i vitenskapelig rapportering.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emne i bachelorgrad i biologi, eller tilsvarande emne.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 6-dagars feltkurs: 5 dagar på ekskursjon + 1 dag NiN-praksis
 • Skriving av feltkursrapport
 • Forelesingar/TBL-samlingar («Team Based Learning»): 4 timar/veka i 10 veker
 • Seminar der studentane presenterer vitskaplege artiklar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på feltkurs og skriving av feltkursrapport.
 • Deltaking på seminar og presentasjon.

Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktiviteten vart gjennomført i. Obligatorisk undervisningsaktivitet må vere godkjend for å kunne ta eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig digital skuleeksamen (3 timar), utgjer 100% av endeleg karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F, der A er den beste karakteren og F er stryk/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er skriftleg digital skuleeksamen begge semestre. I semester utan undervising blir eksamen arrangert tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Emneevalueringar finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald, oppbygging og kvaliteten til emnet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitskap (studie.bio@uib.no).

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen